~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, June 29, 2007

Schysta strvtar

Höijden af medelthida vnderhållning

Retromvsiken då och nv

Tristh att Circvlvs-hajpen hafer afstannath helth. Wi minns med glädjie när braksvennarna talte sigh warma om medeltida psykedelisk folkrock med brvnmvrrigt dåtidssovnd. Idag är retromvsiclägeth etth helth annat, deth äär typ bara en massa Carl Reinholdtzonar Belfragar som återvpptäcker thän norska fjordbalearican från 2005 i tårögda Nöijesgvidenchronicor.

Djäwvlen


Thät säiges att Diäwvlen hafer di bädstha låtarna. Här ståår thän store låtskrifaren längsdt thill wänstre i bild. De öfrigha mvsicantherna spelar omänskeligth skickligth och eggande nv, men kommer alla atth brinna i Hellwethet i ewinnerligh tijd.

Thursday, June 28, 2007

Gycklargrvppen chillovt, pt V.


Ibland måsthe man bara lägga dän tagelskjiorthan, stridsgisslet, yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten och timglaset för att slänga kulorna af skinn vppi lvfthen och tokjonglera borth ett par thimmar. Deth säiges atth deth är bra för koncentrationen och allt. Doch kann wissa yxmän i bakgrvnden lacka vr om man jongvlerar föör ifrigth. Men dæth bjivder wi på.

Andra bloggar om: , , , , ...

Den hær plattan måstve wara grymm!

Iag menar, tjæcka omslageth. Nån som sitter på en æmpe-III:a?

Bockstensmossen StreetstvyleAndra bloggar om: , , , ...

Tuesday, June 26, 2007

Gycklargrvppen hits Malmø


Thät är nv nästhan en månad sedan delar af Gycklargrvppen besökthe Malmø i Terra Scania. Och thät är dags att lägga vt bilder. I Malmø stad spelte wij, Gycklargrvppen, mvsik för en oförsthående Dæbaser-pvblik som icke tyckthe att Altern-8 waar dansmvsic. På wäägen hem, i Folkets park, skådade wi en märkliger hobbitboning.
Andra bloggar om: , , ,

Monday, June 25, 2007

Gycklargrvppen chillovt, pt. IV.


Iblahnd måsthe man bara lägga dän rökelsekaret, jongleringskäglorna, narrmössan, biällrorna, narrpjvcken, pergamentsrvllarna, gåspennan, blygdkapseln, ballistan, skalmejan, struthättan, arbalesten, fotanglarna, vevliran, tarotkortleken, de randiga tajtsen, vinsäcken, kyskhetsbältet och krumhornet för att ställa sig på hvk i ett skogsbryn ... och bara wara.

Andra bloggar om: , , , ...

Vngdomar lefver i synd – men wi hafver lösningen!

Daghens dysthra tidender twingar oss atth göra så många korstæcken atth wi nästhan får tennisarm. Läsen sjiälf och kiänn fasan:

Det är inte bara antalet fall av klamydia som ökar i hela landet, även andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och gonorré ökar bland unga. Dessutom ökar antalet tonårsaborter, sedan 1995 med 50 procent enligt statistik från Socialstyrelsen.
- Det är en alarmerande utveckling som verkar ha med attityd att göra. Men det är väldigt svårt att mäta exakt vad det är som förändrats, de flesta studier som gjorts ger inga förklaringar, säger Anders Blaxhult, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet
(Vr SvD)

Ja, gjifethwijs har thänna lösakthiga vngdomslifsstyle med attityd atth giöra. Och okvnskap. Men thä goda tidender i thätta är jv att okvnskap och wanskliga attityder kan botas med svavelosande vpplysningskampanjer – wij thänker pædagogiska målningar af Hieronymvs Bosch och Albertvs Pictor, wij thänker saltstodsstatverande exempel, wij thänker vtbyggd Bibelvnderwijsning som följs vpp af inkvisitorer, et cetera – så att de vnga före detta vngersvennerna och före detta vngmöerna bringas kiännedom om hwad som händer när de, som de oförbätterliga syndare de är, hamnar i Gehennaföör atth hvdflåas af smådjäflar. Deth skall wäl lära dem att hålla på sig! Och de som ännv icke inletts i fræstelse och förlorats i synd och kiönsvmgiänge kan gifethwijs skyddas af följande vppfinning, præcis som i fordom:
Andra bloggar om: , , , , , ...

Saturday, June 23, 2007

Fvnken!

Rapport om ohippt (hedniskt) midsommarfirande


Framme vid sjön stannar processionen. Männen tar av sig sina kläder innan de fortsätter ut i vattnet med brinnande facklor i händerna [...] På höjden har två björkstammar bundits ihop. I mitten brinner ett stort bål och runt om mindre eldar [...] Män med facklor i händerna står närmast det brinnande bålet, de ser nästan ut att vara i trans [...] När årets kortaste natt blir som mörkast bärs facklorna ned till vattnet och medan kvinnorna sjunger högt går männen med facklorna nakna ut i sjön [...] Nu nås kvällens klimax. Elden symboliserar solen som ska befrias i vattnet. Allt för att fira sommarstolståndet enligt gammal hednisk tradition. Just Piltinkalnshöjden anses vara en förkristen kultplats och firandet där är därför lite extra starkt och hålls redan den 21 juni, vid själva midsommarsolståndet [...]

Man bachsnar naesthan af fasa näär man laeser thänna skiljdringh af hedniska och närmast bootcutskt ohippt midsommarfijrande i Liffland (påå framthijda plattswänska: Lettland)! Rysligth gammaldags och primitivth lijkth blotande och raggarbilsåkande. Man ryser näär man inser atth thätta folc på andra sijdan Mare Balticvm icke firar midsommar thill minne af S:t Johannis Döparen, vtan föör att hedra solgvdar och sommarkåthet. Måhända äär thät dags för etth nytth korståg till Lifland, likt Albrecht Bvxthöfdens i början af 1200-talet, för att stämma lite i thän hedna bäcken?

Thursday, June 21, 2007

Genusperspektiv: Tjejer slåss bättre än höns!


Skåda bilden ofvan. Skåda dock inthe föör länge, ty kraka-liknande ickeklädsel förekhomma, wij kann icke garanthera att thän swärdsbärande quinnan på målningen är en ärbar mö, doch står thät vtom twifvel atth hon kan slakta och skinnflå såwhääl gnomer och drakar närhelsth hon önskar, samth att hon med största säkerhet headbangar thill vtmärkt dvbbelyxemetal framföördh af Blind Guardian. Nå, thänna bildt är intressanth, icke föör atth thän wijsa vtmärkth passform på etth lätt ringpansar. Neij, thänna bild är talande, ty thän berättha och bechraeftar thät alla wi storslvkare af actionstinn docv-fantasy allthid hafer wethat. Nämbeligen att tjejer fajtas inte bara bättre än höns, som thät gambla ordastäfveth lyder, vtan ock slåss bätthre än karlar. Thät bewhisas jv mäd all thydligheith af målningen - snvbben har heltäckande pansar af plåt samth hjälm föör atth han icke är smidig nog atth dvcka vndan swärdshvgg och slag med knölpåk. Kvinnan behöfver dock bara en liten och lättwiktig rvstning som skiydda thä witalaste delar af kroppen, då hon är snabbare, smidigare och helth enkelth myckjeth bättre på att fajtas med swärd och dolk än wad karlarna - och hönsen - äär. Thätta förklarar warför kvinnor klä si sigh i ringbikini medan män måste bära klvmpig plåtrvstning. Thät är helth natvrligth!

Släng ut dem!


Swärgjies rikskringkastning förthäljier ath en ny grafvkhammare oc en väldiger mängdg spridda ben hafer hittaths i Domkiyrkjan i Vppsala. Thässa fyndhe hafer gjiorths i kiyrkans norra korsarm, thär en ny orgelläktare skall byggjias. Thätta är goda nyhether för oss i Gycklargrvppen, då Vpsala domkiyrchja började byggas på thät fvnkiga 1200-talet e. Kr och sedan thäss tjiänath icke enbarth som kiyrka vtan ock som grafw föör mången sen medelthidsmänska.
Rikskringkasthningen förthäljier wijdare:
Gravkammaren har inte öppnats ännu, men genom ett hål i golvet skymtar man flera kistor. Joakim Kjellberg är medeltidsarkeolog vid Upplandsmuseet.
- Vi har bara fått upp ett litet hål så vi kan titta in, men det verkar vara tre kistor, kanske fler, säger han.

Så långth är allthså allth godth! Doch giöör thässa tidender oss högröda i ansikthena af ilskja när wij läsa wijdare:
Gravvalvet är slaget i tegel och hittades alltså under domkyrkans golv. Ett par tegelstenar har lyfts bort och där nere i mörket kan man ana åtminstone tre kistor. Troligen är det astronomiprofessorn Anders Spole och hans familj som har begravts här. Anders Spole dog 1699.
Iag menar, WTF?!! En 1600-tals astronom och hans familj, säkerligen protestanter hela bvndten, begrafda i ett vnderjiordiskt valv som bör reserveras för medeltidingar? Wij kann bara säga en sak om thätta: SLÄNG VT DEM!

Tack!

Ibvland kiänns thet som lajvarna, wåra framthida adepter , glamovriserar wår medelthida fantasywardag lite wäl mycketh. Får thät att se lite extra tjvsigt vt. Iag menar, wi sprang jv mesth omkring i fvktskadade yllehosor och kiäkade mögligt barkbrööd. Men wi äär ändå tacksamma. Big vp till lajvgrvpper som thill aexempel Wakenda for keeping it vnreal bvt fabvlovs!

Wednesday, June 20, 2007

Vatikanen styr vpp avtomobiltrafiken

Vr Chronica Sveciae Cotidie (SvD):

Thät waar ij gårdagern som påvens högra handt, cardinale Renato Martino, höllo ett krönikörsting för at præsentera thän helga katolska kiyrkans instællning thill avtomobilekiörning. Bakgrvnden äär evnligth Vatikanen atth avtomobilen (thän dragdjivrslösa wagnen) blitt ein allth mer integrærad thel af dä flæsta framthijda mänskors waardag.
Enligt cardinalen kan avtomobilfärder locka fram mänskans mest primitifva sijdor, blandt annat obscena gæster, oartigheter och ett allmänt okristet (hedniskt) beteende.
- 1.2 millioner mänskor stvpar warjie åår bakom ratten. Thät äär den bistra werkeligheten men samthidigt en vtmaning för samhälleth och kiyrkan som styr thät, sade kardinalen


Gycklargrvppen är som becanth tweksam thill avtomobilism (såsom wi ock ähr tfveksamma thill avtoerotik). Thätta på grvnd af atth avtomobiler skrijder fram på hjvl vtan att dragas af djivr eller trälar, eller af wind då thän icke har segel, ens drifvas fram af förarens egen mvskelstyrka. Hwad återstår då — trolldom? Wi wetha icke, men ana thät wärstha. Hvr som hælsth, i sin tvekan atth i jvst thätta ögonblikk taga strid med thän sataniskt mäkthiga avtomobilindvstrin och petrolevmlobbyn, hafver Vatikanen enligth SvD beslvtat atth ävndå agera igjienom att lansera 10 bvdord för avtomobilism.

Thätta finner wi gott, ty avtomobilisterna kommer atth invaggas i etth saligth lvgn och börjia bete sig någorlvnda kristeligth på wägarna. Tänk Ave Maria iställeth för signalhornens bröl och korstæcken iställeth föör vppstræcktha långfingrar. Allthid något. På sijkth hoppas dock wij, Gycklargrvppen, att Vatikanen beslvtar sig att tha i med hårdhandskarna såå atth själfvgående wagnar vtan dragdjivr æller -trälar förbjvds då thät icke kan vteslvtas atth de har trolldom i tanken. Oxkiärror och bärstolar äär allthid bättre än möjligth häxeri.

Häär äär förresthen Vatikanens bvdord föör avtomobiltrafiken:

1. Du skall icke dräpa.

2. Vägen är till för att bygga gemenskap mellan människor och inte dödlig utgång.

3. Artighet, ärlighet och klokhet kommer hjälpa dig att hantera oförutsedda händelser.

4. Var generös och hjälp din granne i nöd, framför allt olycksdrabbade.

5. En bil är inte ett maktinstrument som ger anledning att synda.

6. Övertyga yngre och även de som inte är så unga att det inte är en bra idé att köra i olämpligt tillstånd.

7. Ge anhöriga till olycksdrabbade ditt stöd.

8. Sammanför rattfyllerister med sina offer vid lämplig tidpunkt så att de kan få genomgå frigörelsen det innebär att förlåta.

9. Beskydda den mest utsatta parten ute på vägarna.

10. Var ansvarsfull gentemot andra.


Vpdate: Swänska Dagbladeth tyckthes gilla thänna nyigheth så myckjeth att dä skrifith om thän enn gång thill.


Andra bloggar om: , , , , , ...

Gycklargrvppen paparazzi


Thätta, mijna wänner, är någoth af en trofé inom smygafmålningen, thän konsth wi kallar "paparazzi"!
Ni må tro atth iag skakade och riste lijkth ett asplöf i wadmalshoodie näär iagh skådade Gandalf i en typisk spetsigh fæstivalhatt på Hvltsfredslvstspelens backstageområde! Iag trefvade nerwösth efter mijn camera och försökthe hålla thän still i mijna händer medan iag wiskade "hoow-lee shit" och tryckthe af. Men här äär allthså målningen — trollkarlens hatt afteckna sig tydligth mot tälttaketh och wij kann ock notera atth Gandalf föör dagen war vngdomligth renrakad och thän spetshättade trollkarlen tycks wara gladd af rvsdrycker och lifligth sællschap.

Nota Bene:
Wij ber om vrsäkth för att wij ock fångadhe en brak-DON'T med enn så callath trvckerhätta på bilden (hättan waar därthill försedd med ett typiskt emblem för bondeståndet! How vncool!). Doch äär sådana vtom smygmålarens kontroll vppdykna ögonagissel lijte af charmen med instinktift tagna paparazzibilder. I bakgrvnden kann ni factiscth skiönja ännv än DON'T med trvckerhätta och loppigt skiägg, men så war wij jv också i Småland, thätta land af magra tegar, snåla bönder, blaskigth öl, metrosexvella arenapopband och noll fascion sense.

Andra bloggar om: , , ,

Goternas dolda agenda


Om ingæn häjdar thässa swartklædda och piggswinsliknande klædda goter som ströwa rvnth Evropa i folkwandringstid och folkwandringsotid såå kommer wi i framthiden atth fåå wäldeliga problæm medh pervertæra∂e folkgrvpper som hyllar afgvdar med fasanfvlla nomen som ”de Sade” och ”Sacher-Masoch”, oc som kläar sig i læther oc nitar oc gvmmi oc samblas i mörkja kiällarlokaler däär de gisslar wahran∂ra med piskor och rep. Låt thät icke ske! Mota goterna, vare sig thä är ostro- eller visigoter, i grind innan thä förvandlar ∂itt korswirkeshvs thill en S/M-dvngeon! Yæah!

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, June 19, 2007

Ja hej igjen

Gycklargrvppen hafva nu återwänt från tingeltangeltåget i Soedherled. Thär åto hwi hwildswin ock häfvde en ansenlig mängd mjöd mädhan hwi betraktade de smvtsiga, loppbitna barnhemsvngar hwilka spred en angenäm medelthida doft hwarthän de foro.
Dessvtom afnjöt hwi timslånga gvitarrasolon:Gycklargrvppen säigher: Man ska icke gifva upp ens om pvbliken somnat! Thät hwisar på karakther. Ett gvdfrvktight kors på hvästen är bara bonvs.
Sädhan korsade hwi oss inför obscena trollkonstnärer med sextovrettes:...innan hwi återhwende till hwår kammare för djvpbön, dhå hwi äfven skådat en vagnslast vngdomar som delade vt biblar (bra) i BAR ÖFVERKROPP (dåligt). Iagh skrek i falsätt åt thäm att för Gvds skvll skyla sig, innan Satan sielv ser thäm ock bringar thäm till thän brinnande efvighet, men thä bara stirrade dvmt. Iagh vät int va iagh ska tro.

Friday, June 15, 2007

Härjningståg

Nv drager Gycklargrvppen thill Hvltsfred för atth härja, slvka Smålandsfolkeths kikärthsrvllor och se på dåliga band. Wi skall äfen mobba Frederic Strage för att han enbarth spelat tärningsrvllar-rollspel af Dvngeons & Dragons-typ, men aldrig lajvat. Teoretisk och distanserad som en 1970-talist, thät äär whad han är, thänne Strage som slåss med penna iställeth för swäärd.

Gandalfs debvtalbvm


Släpptes tydligen A.D. 1968. Finth omslagh, mæn alldeles för få låtar om saker som säger någonting om våra lifv. Var äär låtarna som handlar om älvor oc gnomer, tomtar oc troll, svärd oc sandaler, enhörningar oc trollkarlar? Ärligth thalath är thänna platta icke så bra som man kan lvras atth tro — thätta är icke fantasyprogg.

Gandalf — Can you travel in the dark alone

Thursday, June 14, 2007

Gandalfs Slagruteaffär


Dörrskylt på Piijpersgathan i hufvudstaden, strax bredhvith framtidsmannen kung Panos av Bathdraekts nya kahfvestvgha.

Vppå mijn wanelijga pilgrimsrvnda vti gryjningen passera∂e iag ein handelsbodsskylth iag ickje lagith mærke thill tijdigare. Häär i affærsboden säljies allthså sådana werkthyg som Paracelsus snackat om.
Kanskie skall inhandtla ein oc lokalisera några vnderjordiska wattnådror eller malmfyndighether, avslöija några brottslingar och otrogna hustrur, hitta giömda skatter och drvnknade släktingar. Iag gillar allth Y-format.

Wednesday, June 13, 2007

Jvnis jvngfrvr

Iagh fövrekommer den dregghlande Bockstensmannen okh viker helt systherligt vt jvnis hetaste mvsikjvngfrvr. Vahr så godha, Medieval Baebes:


Nils Hansson haver redhan dregglath öfver dem.

Tuesday, June 12, 2007

Gårdagens nyheter war werkligen gårdagens nyheter.


Lästhe lijthe nyheither på Wäwen igåår. Thät kiändes föör förstha gången på længe som atth wara hemma ij sin eghen tijd. Iag menar, smaka bara på thän häär öferskrijfthen från Swænscha Dagbladet: Sovande man föll från fästning! Rena 1200-talsbvskisen: Mannen och en kamrat hade satt sig på fästningsmuren för att se soluppgången, efter en sen festkväll. När dagen grytt lade de sig på muren och sov. Någon gång på morgonen föll den ene mannen ner. Nog föör att thet war ett högt fall, circvs 60 fot, mæn ändoch, tijdender som thässa wärmer ett medelthida hiärtha.
Ij Chronica Æxpressen bjiööd de på en lijten early blockflöjthsmvsikspecialare, än recension af en flöjtconcerto afseddh att lovvärth indoktrinera små barn thill early mvsic-fandom. Man bliver jv glaad af rader såsom thässa: de fyra musikerna gestaltar och spelar alltså samtidigt och när de visar hur Queen Elizabeth dansade gaillarde vid morgonjympan är det roligt. Liksom när de tar till vara på fråga-svaren i kvartettstämmorna genom att förfölja varandra runt i hörsalen längst in i Livrustkammaren.
Iag fann ock en månadsgammal articvlo ij Swänska Dagbladeth som diskvteradde hvrvwida Jan de Gvillous Arn-krönikor böör anwändas i skolans historievnderwijsning. Jamæen thät äär wälan sjielfclarth, ty waar skvlle sådana vtmärktha docvmenthära skrifter om västgötska riddare med Riksost-kopplingar anwändas om icke i vnderwijsningen? Andra böcker som bör anwändas i historievnderwijsningen är Tacitvs vtmärkta och alltijd sanningsenliga krönikor, Bibeln, samth - gifetwijs — Michael Moorcocks reportageböcker om thän fornthijda kiämpen Elric. På samhällskvnskapen ka de läsa Äldre Westgiothalagen.
Mer old news som gladde ett gammalth torvmossecruisande hiertha waar thänna kosthållningspractica som wijsar att man åt bättre kiäk på jiernåldern än på McDonalds-åldern. Man tackar föör thät.
Men gårdagens bästha nyhet i sann gårdagsanda waar nog ändå thänna: Twenne mänskor med sodomitisk läggning trotsade Gvds gifna ordning gienom atth flyga med en stor vppochnedwänd säck och de straffades omedelbart. Kan en framthijda nyheth bliva mer medelthida?

Monday, June 11, 2007

Yes — Rovndabovt

Äsch föör sjivtton (XVII), wij kiöör ännv en Yes-rökare, med flinkth strängaspel, kåpklädd alf bakom bergh af spinetter, hårmanar från korstågens tijdewarw, pinnniga ben i pantalonger och fantasymansblvsar!

Yes — Close to the edge

Thätta mijna wänner, är æktha särkrock om thät finnes någon. Håll ögonen på den capeklädde alven som spiela flinckt med fingrarna bakom etth hælth bjerg af spinetter!

Thät mædelthida blåsjobbeth

Som mædelthidsmann hafr iag allthid tyckth att thät warth nåoth ytterligth spæciell medh blås. Krvmhorn, scalmeija, bronslvr, näverlvr, trvmpa, spilåpipa, basvn, säckpipa, yov name it! Thät thycks migh att thæssa horn och pipor licsom ægga fvram stämningar och sinnesrörelser som grænsa thill, men aldrig spilla över i, tillsthånd af jvckande extasis oc icke minsth wild dans så atth särken fladdra wilth i winddrageth. Därföör hafr iag allthid hållith lekare och spelemän som lira på horn och pipor i högstha akthning. Thät tycks mig atth thän som vtför blåsjobbeth i mvsican äär thän som, för atth låna thän mäkthiga och hattprydda barden Giösta Linderholms ord, rvllar en en boll och låter thän rvlla. Några af thä frmästha mædelthijda blåsare som är werksamm i framthiden är The Winchester Waytes, werksamm i Wintanceaster i Ængland. Skåden I målningarna häär nedan och se hvr asgrymma thä är — och wäntha ock på atth dæras mäkthige mvsicstycken genom wandrande spelemannar skall föras öfer haav oc land, berg oc dalar thill jvst thina öron, eller filbyt er thill thäras mvntra låtar!


Thä Winchester Waytes spelar mvsican från XXII. och XXIII. århvndadets Winceaster, thän thidens ængländska hvfvdstad, mæen thä hafr föör thän skvll aldrig warit rädder föör atth anamma moderna inflvenser. På bildten skådar ni hvr thä icke bäär traditionella pantalonger af ylle, vtan halfth gienomskinliga så callathe strvmpfhosen af thät framthida klädet nylon. Cvtting edge, æller waad säiga i?Iblandth spæla thässa mvntra mvsikanther icke efter notskrifth, vtan wäljier atth likth folkliga spelemän stælla sig vnder bar himmerl för atth jamma i etth wanligth bvskspel.


Thät medelthida blåsande drager allthid thill sig grovpiesar. Ibland äär thä så fräcka atth dä påstår sigh wara harpospelande jvngrfrvar...... mæn thå drager sig wåra flöjt- oc hornblåsande wänner sig borth, thill en slvten kammare och blåser lijte med warandra, för etth lite lir enbarth män emellan. Här har thä fååtth sællscap af en lvtspelande pvbtrvbadvr. I medelthiden är mvscia någoth som hælsth skiöts som en angelegenheth män emellan, wåra blåsare är alla män, och icke några Candy Dvlfers! Oc notera på målningen att thän af männen som hafer trvmmor hängande öfer blygdkapseln, likth ett par enorma testicelballar, är thän som får wäljia takt och ton!Blåsargilleths ålderman skoijar thill thät ibland, och lirar några toner vr sitth vrdrvckna mjiödhorn. Helt ke-razy!

Monday, June 04, 2007

Svartkonstnär hyllas med temapark


Nu får trollkarlen Harry Potter en egen nöjespark mitt i temaparksmeckat Orlando i Florida. Och skaparen JK Rowling tror inte att fansen kommer att bli besvikna, skrivs thät ij Swänska Daghbladeth.

Man häpnar och skakar af frvktan! I thän framthida wärlden tycks magi, som allthid är af ondo (wit magi fvngerar ofta som en "inkörsport" thill thän farligare swarta magin, likt en haschischpipa fvngerar som inkörsport thill opiummissbrvk), waara helth acceptherat! Man bygger särskilda parker thill tonåriga besvärjares (wan-)ära! Ryyys! Warför reagerar ingen? Kanske är thet dags att myndigheterna tager fram en särskild sorths "Tonårsparlör", en skrift i wilken föräldrar kan lära sig wad barnjargongen egentligen betyder. När barna talar om "quidditch" och annath rysligth så betyder jv thät att barna tar sina första steg in i häxerieths wärld, som wi jv alla wet styrs af Hin Håle. Eller är thät månne dags för inkvisitionen atth agera? Ty thät äär vppenbarth att thän onda magikern Harry Potter och hans kohorter riktar in sig på att lovka barnen in i magiens onda circlar:

Specialeffektsmakarna som står bakom filmerna kommer även att delta i arbetet med nöjesparken.
- Vårat mål är att ge samma upplevelse av Harry Potters värld som man får genom böckerna och filmerna, säger produktionsdesignern Stuart Craig.


Specialeffekter? Pyttsan heller!