~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, July 26, 2007

Gycklargrvppen Chillovt, pt. VIII.


Ibland måsthe man bara lägga dän yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten samt compvtorn och bloggercontot för att iklädd ringbrynjia ställa sig i skogsbrynet med eth swærdh vppå akseln ... och bara vara. Jvp, Bockstensmannen tager ledigth ett tag. Wi får se om iag kommer tillbaka. Thätta med att skrifva blogg är jv egienthligen enbarth en flvga och icke någoth beständigth. Thæssvtom hafer bloggandet å sistom warit oinspirerat. Thän närmsta tijden planerar iag att börja skrifva vppå pergamenth och rvnstenar istælleth. Thät äär ock möjeligth att jag kommer att agera troll i kommentarer vppå andras bloggar och ij giästböcker. Tack Gvd och alla fans för ert stöd. Ajöken.

Monday, July 23, 2007

Medieval Rage Boy

Gycklargrvppen vndercovrar på Möllevångenfestivalen

Jvpp, folcs. Gycklargrvppen har åter wandrath i hierthat af thä mvsthiga Scanianska markerna, i Malmöya wid danskarnas svnd.

Och wi hafver wanderath vnder cover, klädda slikth wanligth streetwearklätth folc, mivtt ibland thä medeltidshygieniska rackare, kanaljer och mimare och crvstgycklare som tillsammanhs svkapar thän mvstiga carnevalen wi kiänner som Möllevångenfæstivalen.

Jivsth nv sitther iag vppå chambren föör att skrijwa en långer chronica om nämnda Möllevångefæstiwal och mijna indtryck från thän, men iag hafr swåårth att sambla tankarna.

Anleidnvngen äär thänna djivpth fasansfvlla bild som hafr röfwats/roffats från Möllevångenfestivalens eigna fotoblogg. Skåden! Ty thänna bild säiger egienthligen allt som finnes atth säiga om thän sydswänska giyckleriscenen idag, A.D. 2007.Post Scriptvm: Læs æwend Malmöskrijwaren Donnie Donvts chronica öfer Möllevången och thäss giästabvd A.D. 2006.


Post Post Scriptvm: Wi åhörde skifspeilande af Ulf, Eriks son, på giästgiferieth Metro. Thät sades atth han spann wax i genren "cosmic", och thät må så wara att han giorde thät en stvnd. Men wij hörde ock Stefan Kragh-hiphop af DJ Shadow-typ samth twättäkta triphop af Tricky-typ. Mæn thät war nog icke etth Möllevångenfæstiwalarrangegang, ty inga djembetrvmslagare syntes thill.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

Monday, July 16, 2007

Raska penningar

Iag haar fasthnath i en diger lvnta af illa författad prosa om rövare och kanaljer i ett främmande framthida Stockholmen. Skrifthen heter "Snabba Cash", wilketh tycks wara fvtvristhisk rappakalja-plattswänska och betyda vngefäär "Raska penningar". Thän äär skrifven af en fancy pantalonger-klädd jvnker wid namn Jöns Lapidvs och handlar om then ænkle mannen J.W, bördig vr thät lägre bonde- eller borgareståndeth i en lithen kiöpvng i norr. J.W. far thill stockholm, däär han kiör swarthdroska å aftnarna och stvderar räkenskap på dagarna. J.W äär en giriger mand, han svkta efter både rikedomar och högre ståndsthillhörigheth. Förklädd såsom en af dem vmgås han med vnga ädlingar, och snarth snärjies hann ock in illegal färsäljning af pigghetspvlfver, wilketh leder thill att han ock förbrödrar sig med rövare och kanaljer af nordisk, sydslavisk, arabisk och hispanisc härkomst. Thät är förstås spænnande læsnvng, men ack så illa skrifveth! Språketh oc charactærerna är nästan lika stelth och grvnt giestalthade som i en gienomsnitthlig Hamilton-bok af Jan de Guillou. Thät wärsta medh boken är atth boken slvtar vtan att thän girige vppkomlingen J.W får sitth rättmäthiga straff i Helfwethet — J.W begår jv icke enbarth brott såsom vndlåtenhet att betala skatt, han är ock en swart fot i droskförararnas skrå, samth en fräcker gynnare som förklæder sig thill att wara båd rövare och adelsman, vtan atth wara född thill thät. En anderer sak som stöör mig är atth thänna sag äär så frvktanswäärt owerkligh. Iagh menar, hvr skvlle någon läsare i någon thidsålder kvnna tro på att I.) thät finnes garderober på krogarna däär alla giäster MÅSTE hänga af sig manteln och betala för thät, och att II.) thässa garderober styrs och handhaves af rövarband? Hello liksom? Inte kan wäl någon tro på att thät i framthiden skall aftwingas folc kappor och mantlar näär de stijger in i wärdshvset, och att thä arma stackare skall betala för thät? Thät är liksom så owerkligth att thät icke ens höör hemma i thän mest dystopiska science fiction-saga.


Post Scriptvm: Throts thät fvllkomligth barocka i idén om betalgarderob på krogarna regerade af organiserade roffare, så tycks wijssa pöbelvalda politicer ha läästh Jöns Lapidvs saga och tolkat thätta som etth sanningens docvmenth, wilket ock påpekas af en kommentator på thän proggrockswänlige och Gvantanamohögerorientherade bloggarfvrsten Gvdmvndvs blogg.


Andra bloggar om: , , , ...

Friday, July 13, 2007

På medeltiden fanns ingen plastikirurgi

Wednesday, July 11, 2007

Vatikanen vtslvngar fætaste dissen mot thä protestantiska kiättarna

Halloj kiära læsare!

Om ni hafer vndrat warföre wij, Gycklargrvppen, icke posthat några bvllor vppå wåår blogg så beroder thät på att wij, Gyklargrvppen, jvst nv bodybvildar oc vppträänar vthållighethen inför åreths dinkelskiörd.
Men wij bryjter bloggaretystnaden idag medh ett glädjiens och gammans bvd. Jæpp, i aften komma Gycklargrvppen att fæstha på öl, wijn, miöd, mæsk och annath roligt, ty Gycklargrvppen hafer lääst Chronica Swänska Daghbladeth som i thagens blad brijngade en frisker flækth af protestantbæshing och stolta katolska slag för brösthet. Lyckeliga bliwa wi näär wi läser följiande, som rapporterats från TT-Revters via SvD:

Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast.
Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen.
Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är "en sann kyrka" och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett "sår", då de inte accepterar påven som sitt överhuvud.
Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: "Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas", heter det
[…]
Den officiella texten är i samma självbekräftande anda som det kontroversiella dokumentet Dominus Iesus från 2000, som utfärdades av dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger, i dag påve Benedictus XVI. Budskapet är helt enkelt att katolicismen är bäst.


Wi, Gycklargrvppen, kvnde icke ha sagt thät bædre sjielva. Wi är ini sjiälen fröjdiga af atth lääsa en sådan högsth medelthida diss mot kiättarna i thä ”protestantisca” kiyrkorna. Wi börjiar redan i aften att samla ris thill etth storth bål och wi hoppas snarth att få sättha fyr på en och annan påveförnekare som man gjiorde i Montségur A.D 1244. Men försth tager wi allthså wåårt wijn, öl, mjiöd och mæsk för ett rejælth partaij i Papa Ratzi Benedictvs XVI:s äära.

Thursday, July 05, 2007

The Monks

Så sjvkth röijigth!

Tuesday, July 03, 2007

Gvdi trogna kiämpar grvndar ett partij?


Medth thåårar i ögona hafer Gycklargrvppen länge besetth thät kristdämonkrathiska partijeths förfall.

"Werkelijgen", frågar retorisct minnesstarka läsare af Gycklargrvppen, som kiänna thill wår, Gycklaregrvppens, critischa instaellnyngh thill dä extramprotesthanthiska frimicklare som dominaera Kristdemokrathiska partyeth. "Thässa mänskor äär jv långth ifrån goda katoliker, thät är jv någoth såsom ni, Gycklargrvppen, ofta hafer påpecath", må nij läsare inwända.

Så sant, så sant, swara wij. Förwijsso äär kristdaemokratherna en abyss af chinosklädda pingstisar som lyssna på thän wijtaste af fvnk oc gospel och dricka kaffe på söndagarna och faestha vtan wijn och rökelse, thät kann jv icke förnejkas. Men throths thätta haffer christhdaemocratherna warit thät ända svnth Gvdstrogna och någorlvnda medelthida af alla partyer ij thän haelwethisca farce wij kiänna som thän Swänska rijkspolitican. Dä haar helth enkelth warith thät minsth saemstha alternatifet. Maen thä hafer tappath sijn egg. Å sistone warith myckjet slarwyjga maed prioritaeringarna och framstått som wanliga småsthadsmoderater som gnaella på skatter och bensinpriser. Ja, iställeth föör att kiämpa för allmän morgonbön i wååra skolor och inskaenktha möjlighether thill abort så har kristdemokraterena på sistone walt att kiämpa mot små och owijkthiga drakar såsom fastighetsskatt och bensinskatt. Känns lijte mer Bo Lvndgren än förswaar af thän rättan tro.

Doch blefv Gycklargrvppens tårar af ledsma oc beswijkelse över kristdemokraterna idag förbytta thill thårar af lyckja, när thätta pvblicerades i chronica Dagen:
Vid kristdemokraternas riksting förra veckan gick Göran Hägglund segrande ur abortstriden. Motståndarna krossades av partistyrelsen. Men missnöjet växer och planerna på ett nytt parti är redan långt gångna.
– Någon måste stå för de ofödda barnens rätt och det måste finnas ett parti som står för det, säger Per Kronlid, en av frontfigurerna.
[...] Partiet, som ännu inte fått något namn, kommer att bygga på kristen värdegrund och ha sin utgångspunkt i Bibeln.
- Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus, något som Kd tidigare gjorde, men som vi upplever att de rört sig bort ifrån. Vi vill föra en politik som är frukten av bön och Guds vilja, säger Joseph Christenson, som också ingår i nätverket [...]

Allthså ... WOWZA! "Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus"! Now we're talkynge! Thät synes oss medelthidswänner vppå Gycklargrvppen atth thät snarth kan finnas aetth partij ij landeth som icke skvlle hafva skiämths för sig vti thän ljuvaste mörka medelthid! Jaepp, wi hafer änteligen ett partij att ty oss thill! Och låt oss bedja för att jvst Per Kronlid är thän som kommer att leda prtyeth, ty han är thill yrketh bibelöfersätthare, och wem kan egienthligen Gvds ord baettre än en sådan?
Ock glädjiande äär att thätta innebäär att wij, bloggarskrifarna vppå Gycklargrvppen, snarth kan bli politiska gräsenrotsbloggare som hejar fram wååra politisca färgier thill att ta makten och genomdrifa en novi mundi ordo (new world order) föör Svecia, lijkt hvrv andra politisca läktarclowner och andra bloggskrålande cheerleaders har hejath fram sitt system- coh värderingsskifte!

Wind i koggens segel, wåra wänner! Ett wäldeligth Wäldeligth inthraesse i mediae föör thät nya fvndamenthalistpartijeth. Måhända kann thänna fagerth brunlila wäg leda ända thill rijksdagen så att motioner om etth teokratiskt statsskick, vtökad missionswärksambhet gjenom korståg och sedesamt dammode åter kan skrifas och röstas fram? Wi fåår hoppas vppå thät.

Andra bloggar om: , , , , ...

Jvlii månaths swijneheta medelthidsbrvdar

Gycklargrvppen Chillovt, pt. VII.

Monday, July 02, 2007

Gyclargrvppen Chillovt, pt. VI.


Hildegard af Bingen – O Euchari in leta via (Cafe del Mar rmx)


Sidenwäägen går gjienom Blekyinge?

Thä rid- och fraktdjivr mehd pvcklar vppå rygga, thä öknens skepp som wandra ij carawaner evmellan Evropa oc borterstha Asia, thä wandra nv ock längs wäägar i Sydwesthra Giotha land:

På måndagsmorgonen fick en person riktigt gnugga sig i ögonen för vid vägkanten längs E22:an vid Lösen utanför Karlskrona låg det en död kamel.
[Swärigjes rvndslängning Blekiynge]
Sidentyger, kryddor och Marco Polo har doch icke setths till.