~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, January 24, 2007

Bockstensmannens hyllning till skönhetsrådmannen E-typeHöör vpp, goodth folc vr adelns, borgarnas, prästernas, de inflytthade böndernas samt bloggarnas ständer! Näär Chronica Dagens Nyhaether idagh kvngirdhe denh mücketh goda nyheithen höll iagh på atth göra i klaxongerna! Och maerc wääl, godth folc, ath wii på Gycklargrvppen äro stoltha som manshöns öfer thänna goda nyhet - se Spränghästens post nedan - men iagh kiänner atth iagh, Bockstensmannen, personlighen måste commenthera de goda tidender som Onsdagen commith med! Iagh ber er också beakta, kiära lääsare, att thenna nyheith om E-type som skönhetsrådsman eij är synopsis vr ett commande afsnitth vr then popvlära rörliga Bayeux-tepethen Sovth Park, ej heller påhitthade tidender från fränderna på Fantasynyheter, än mindre är thet en Gvdasändh vppenbarelse/hallvcination! Thetta är icke ens är etth stycke önskiethänkande – ty thätta om skönhetsrådmannen E-type Eriksson är dagsens sanning.
Ath Martin E-type Eriksson, son thill historicern Boogie Bo G Eriksson, hafer valts inn som ledamot i Stockholms Stads Skönhetsråd - jagh finna icke oordh! Ack, glädje, gamman och gargantvanska trvmpäter af Silver! Och beacta också att vppdrageth att delthaga i Skönhetsrådets ärofvlla arbethe har tilldelaths af ingen mindre än Stockholms jiärnlady Kristina Axén Olin! Wi hafer fråån och medh i dag enbarth goda tancar om thänna quinna, som läär kvnna dricka win som en hel karl och sedan tala vt om thet i pressen som ett helth fruentimmer! Wi gissar ock att den afgiörande kvalifikationen som giorde atth E-type, son af Boogie, waaldes in i rådeth war thet vikingaskepp som hwilar vppå Martin E-types tomtmark i Bromma!
Doch kan iagh, om jagh fåår comma medh en lithen lithen inwändning, tyckia ath E-type, Boogies son, är någoth bakåthsträwande till och med i en Bockstensmans ögon, då E-type (Boogie Bo G Erikssons son) är mycketh fäst wid vikingatidens härjningståg, pudelfrisyrer från folkvandringstiden samth den typ av old school eurotechno som gör sig särskilth wääl i skinnbyxor med snörningh på sidan. Dock är en hwiss flört med vikingatiden icke fel, äfen om then äär en smvla hednisk.
Jag fylls af en helig och sacral känsla när jag bethänker thetta historisca genombbrotth. Ty then ärofvlla positionen bland åldermännen i Skönhethsrådeth är en tvng vtnämningh som Martin E-type Eriksson icke scall taga lätth vppå. Skönheithsrådeth är nämligen i anden och practican een förlängning af Gycklargrvppen, ethh rådgifande organ som syfthar till att hålla ogvdactigh modernism och modernitheh långth vtanför tvllarna. Skönhetsrådeth dicterar regler föör arkitekturen i Stockholms stad och ser thill ath inga byggnader blifer höögre än kyrktornen - snacka om medeltida svnth förnvfth! Minns hur de raskth SKönhetsrådet halverade höjden på thän vederdärdiga byggnadhen Haglunds penis (”Phallus Haglundii”) wid Medborgarplathsen! Må E-type, Boogie Bo G Erikssons son, wärka i theras anda. Wåågar iagh hoppas på etth Vikingaland på Skå-gårdens mark? Eller ett återvppförande av Brunkebergsåsen med en fornborg på toppen? Eller några rejäla långhus med torvtak på själwaste Sergels torg? Iagh håller andhan af förwänthning!

Vpdate: E-type har vttalath siig om vppdrageth i Chronica City: "ett litet kvarter i stan byggd som en Vikingaby vill jag gärna ha, kanske på Långholmen", "jag tror det var tack vare min frisyr jag valdes in i rådet". Iagh äär stvm af lyckja!

Andra bloggar om: , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home