~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, May 19, 2007

Om lag och raetth i plankarnas stad

Di styrande och ställande vti Stockholms staad och landsting tycks wandra vppå rätt wääg mot en medelthida ordnvng! Ty di stämma nv i bäcken och wijsa tydlight att plankaren, thänna snyltande kollektiftrafikswandrare som icke betala penningar föör sina resor, skall straffas än hårdare i framtijden!
"Thät skola swijda i skinneth för di som snyltha på andra", säiger SL-ordföranden Christer G Wennerholm till SvD.se. Medh thätta menar mäster Wennerholm atth boten som skola betalas för plankning höijs från 800 riksdaler till 1200 rijksdalet. Äfven Chronica Dagens Nyheter skrifva om thätta goda beslvt.
Och Gycklargrvppen finner thätta myckjeth godt. Dock äär wi tweksamma thill att böter är thän rättha straffsathsen i thaetta fall.
Ty mindes i, atth i medelthida rättsskijpning, aexempelwijs Äldre Wästgötalagen, så skall bööter vtdömas wijd brott af typen "dråp af vtsocknes wandrare", medhan stöld är någoth som skall straffas med döden i di fall då tjufven är alltför fattig föör att betala böter. Och waad är plankning, om icke ett slags stöld som vtföres af någon som är för fattiger föör atth betala ens aen lijten tvnnelbanebilljiett? Därmed fastlagth att plankning bör straffas med stegling eller stening. Atth mäster Wennerholm will höja böterna för friåkande plankare är i sigh godt, men icke alls tillräckligt. Låt böter betalas af thän som råkar dräpa en smålänning eller bleking, ochj låt plankaren plikta med sitth lif. För en santh medelthida ordning där rätt skall waara rätt, bör thätta wara en själfklarheit.

Andra bloggar om: , , , , ...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Bortsett från den haltande humorn här blir jag ju nyfiken på hur ni menar att plankning = stöld?

Plankning = uteblivna intäkter torde väl vara mer korrekt. Fast "Uteblivna intäkter" reglerades kanske inte i Äldre Västgötalagen.

Man önskar ju att Wennherholm var utsocknes Östgöte ibland..

12:41 PM  

Post a Comment

<< Home