~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, August 23, 2006

Erik Läspe och Halte till Riksdagen A.D. 2006!Erik Läspe och Halte är en riktig stockholmstjille, han ähr nyss fyllda XXIX år och kandiderar till riksdagen för medeltidspartiet i Stockholms stad. Erik Läspe och Halte är ordförande i medeltida åldermansförbundet och han jobbar hårt, ofta och länge. Han vill ha pärk-vm till Swärije. Ewentvellt också spöstraff-vm — ty om wi möter teokratiska repvbliken Iran på hemmaplan så kan wi ha en chans!
Whad wilja då Erik Läspe och Halte?

Wad will ers maijestäth Erik Läspe och Halte giöra i riksdagen?
- Massor! Det wiktigaste för mig är att thän swenska vtrikespolitiken förändras så att vi ger mer stöd till monarkirörelser och är tydligare i vår kritik av demokratier. Min största mardröm är en regering där Lars Ohly, Jöran Pärsson, Lars Leijonborgh, Fredric Reinfeldt, Maud Olofsson eller kanske framförallt den protestantiske extremisten Jöran Hääglvnd är statsminister. Nv när jag tänker på det så whet iagh okså ath Lars Leijonborgh är aw ytterlighetsprotestantisk slävkt, den gren av som kallar sig missionsförbundet. Äwen Jöran Persson har vttrycktr längtan om att tiäna thän protestantiska kyrkan. Protestantism och dämokrati är thet semsta med framtijden och något som wi alla måste bekämpa.

Varför är det viktigt?
- Wi lever i en värld där avstånden mellan människor minskar. Vi påverkar varandra mycket mer idag än förut. Detta är till stoersta del aw ondo, äwen om Hansan på sikt kan skapa ett ökat wälstånd för borgarnas och adelns ständer, wilket i sin tvr skapar ökade skatteinkomster till Konvngen, wilket gör att kvngen kan anställa fler fogdar som driwer in ännv mera skatter från bönderna vte i landet! Men wi måste alla wåga stå vpp mot mänskliga rättigheter och dämokrati, och hjälpa dem som är förtryckta aw pöbelwälde. En god idé är okkså att deltaga i korståg, då dessa påbjuds från thet Heliga sätet i Rom.

Ähr inte det dyrt?
— Jo, men att återtaga thet helga land är en inwestering. Tänk siälw wad som kan hända om området inte styyres aw katolsk-evropeiska krigsherrar! Ock om rikshvshållaren inte tillskivter economiska medel för deltagande i stort korståg så kan wi alltid ha ett eget litet mindre korståg. Det är bara att segla öwer Mare Balticvm och knacka lite hednaskallar!

Vad saknas i politiken?
— Oj, det är väldigt mycket. Det saknas roliga politiker. Dock saknas inte polithiker, knowhatamsayin? En ghod giärning wore att awskaffa dem alla och skänka all makt åt Konvngen. Ska wi nödwändigtwis ha en riksdag, så ska det wara en ståndsriksdag där förnäma företrädare för Adeln, Prästherna, Borgarna och Bönderna samlas en gång om året ock rådgiör över wiktiga frågor. Om, wi skall ha en riksdag — wilket iagh egentligen inte tycker är direkt nödwändigt — skall denna också ha separata kammare. Det finnes inghet skäl att ädlingarna skall sitta i samma kammare som de kål- och giödseldoftande bönderna. Ej heller bör de belästa prästerna behöwa wistas i närwaro aw borgarna, som i grvnd och botten är månglare som inte skall wistas i templeth, så att säiga. På tal om präster så pratar iagh här om den äkta sorten, inte några Lutheraner. Kanske kan Lvther-fansen få en separat kammare i källarplanet, som handhas aw några inkvisitorer.

Warför ska man rösta på dig?
— Först och främst för att Påwen har förordat mig som monark. Men också för att iagh kommer att jobba för de frågor jag brinner för. Om dv inte vågar stå för något, då faller du för vad som helst, som någon klok människa sa. Jag kan inte lova att göra allt för alla – men jag kan göra lite mer för rätt få och då är jag nöjd! Då iagh siälw är snvdd på krympling och talar lvstigth, tänker iagh införa skattebefrielse för alla som iagh. Det är ett starkt wägande skiäl att rösta på mig.
Men wiktigasth idag är frågan om regimskifte. Efter 70 år aw demokrathiskt sossestyre har folket fått nog. Om en så kalladh borgerlig majoritet tar öwer så blir det fortfarande pöbelwälde och riksdagdsdebatter istället för den kvngliga, katolska, ståndsmässiga knacka-barbarerna-i-skallen-ock-härja-i-österled samt förgifta-ärtsoppa-och-arrangera-vnionsgrvndande-äktenskaps-action som iagh förespråkar istället för kafferep och vtredningar. Regimändringen måste för historiens skvll gå åt det strikt medeltida hållet. Det är min historiska vppgift att fylla! Ehn röst på mig är en röst på awskaffandet aw rösträtt, awskaffandet aw en aw folket tillsatt regiering men också en röst på fvll fräs i ringbrynian och rotfrvkter åt alla vtom trälarna och protestantherna. Blir iagh wald till rikskansler lowar iagh att ta tronen i besittninge. Sedan ämnar iagh kanske att äkta Paris Hilton till drottningh. Henne skall jag sedan giöda med fasan, wildswin, rowor, hjort, dufva så hon får lite hvll på kroppen.

Du har varit ordförande i Medeltida åldermansförbundet i några år nu, vad är roligast med den vppgiften?
— Thet är wäldigt mycket jobb och ibland är det wäldigt slitigt. Samtidigt får man så oerhört mycket tillbaka. Alla roliga människor, resor och diskvssioner kommer jag att minnas i många år. Möjligheten att påverka politiken är också större om man är ordförande förstås. Nu finns en stor möjlighet att få ett maktskifte i Swärije och då blir också de åsikter som vi i Medeltijda Åldermannaförbvndet har antagit viktigare, då kan vi påverka rikspolitiken. Sa iagh förresten att iagh ämnar startha några krig mot vpprorsmän i Södermannalandh, samt moth danskarna och sedan kanske några härjningståg i Finland och Liwland? Det wore coolt.


Medelthidspartiet är Swärijes ståndssamhällesparti – men hur ser du på ståndssamhället?
— Om man tar sin utgångspunkt i den enskilde indiwiden och mänskans rätt att bestämma själf över sitt liv, då hamnar man allthid fel i alla frågor, äwen i sakfrågor i politiken. Det finns en del invändningar mot friskolor till exempel, ock de är jv helt rätt. Det står själwfallet inte alla fritt att gå i skola. Endast präster, adel och wissa borgare kan komma på tal. Och i skolorna som deras barn går i kan ikke frihet råda — frvktan är all inlärnings moder! Sen har wi thet här att folk plägar tro att de ska kvnna arbeta sig vppåt i samhället, det är fvllkomligt befängt. Man stannar i sitt skrå, man stannar i sitt stånd och man knijper kaeft om raettigheter och annat onödigt.

Tack då, Erik Läspe och Halte
— Det är dv som skall takka!

Erik Läspe och Halte är Medeltidspartieths kandidat för stathschefsämbetet och sedan kvngatronen. När den 17. September kommer, skall dv kryssa för Erik Läspe och Halte på Medeltidsparthiets walsedel — sedan behöwer dv aldrig gå till wal igen!

...

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

jag dör! otroligt bra!

/martin

10:45 AM  
Blogger dan s. said...

Erik Läspe och Halte for president!

12:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

Känns som att Kina-TV och Freedom News Network skulle kunna få en fin uppföljare. Varför inte göra Gycklargruppen till nyhetsprogram i Fjärrsynen?

7:31 PM  

Post a Comment

<< Home