~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 29, 2006

Åhrets hetaste adresser

Se, yttherligare en af åhrets hwiktigaste listor, som hwanligt presentierad af Gycklargrvppen, eran stierna på himmelen, eran fackla ii mörkeret, erat indexfinger ii lvften, kort sagt, thät enda trendorakhel ni behöfva.
Sohm ni sekhert kenna tijll brvkar diverse pvblikatijoner dhå ock dhå förtelia hvrv mångha pfenningar thät kosta att införskaffa sigh ett framgångsrikt boende, gherna med prefixet "rekord" i öfverskriften. Områdhen som lefva blott på sina frisyrer, som Östrah Malmen hwar ister är popvlärt, Södrah Malmen där syndasvart ferg är thät dominerande, samt Westra Malmen som kräfva blond hästsvans, hava lenghe legat på listor öfver popvlära tillhåll.
Nv är thät dock dags att styra bort från thätta ogvdaktigt ytlijga fenomen och isthellet se till wadh som eghentljigen hava betydelse. Thät hwill sega, thät äro dags att premijera de områdhen hwar man omsorghsfvllt hwalt hwilka som skola äras med en egen gata. Hvar man tenkth till både en ock tvenne gånger och samlat hederliga kvngar, helgon och adhelsmen för att hylla dem, där deras anhängare kan ta vt tvll, kräfva folket på skatter ock hindra stråtrövare på bestaste sett.Hier följa så, åhrets hetaste adresser topp V:

V) Olof Skötkonungs gata
Son af Segersäll, denne Olof, hwars fremsta förtjehnst hworo att han lät sigh kristnas ock förblevo trogen Herren Gvd. Resten af hans misslyckanden (nehrmanden till Tveskägg, förlvst af jarlar till norsen Haraldsson, afsatt från tronen) lemnar hwi derhen. Thät är stort att glömma ock förlåtha.

IV) Botvidsgatan
Thän helighe Botvid hwar för fromhet, hwilket hwi gillar, men blev bragt om lifvet med sin egen yxa, hwilket hwar klantigt. När man skvlle omplacera hanses reliker sprang en källa med det klaraste ljufliga hwatten fram hwar man stellde honom ned.

III) Sigurd Rings gata
Sigurd Ring beseghrade Harald Hildetand (har ni hört ett så töntigt tijeijnamn) i slaget hwid Bråvalla, drabbades af olyckliger kaerlekh och styrde sedermera stolt ett brinnande skepp till hafvs. Såsom aghera en riddare!

II) Ivar Vidfamnes gata
Ivar Vidfamne hwar en konvng af Svitjod att minnas ock ära, omskaldad av Snorre. Lade under sig omradhen borth öfver haven enda till Britannia, enhligt hwissa med någhot tfvivelaktiga metoder då han senare läxades vpp för grymhet, svekfvllhet ock makthvnger. Hwi låtsas dock inte om thätta.

I) Erik Segersälls väg
Oh, Erik Segersäll, thänne gvdomlige karl som heroiskt bestred Styrbjörn Starke, morskt betwingade danernas Tveskägg, hwilligt togo sig en eller tvenne rådhiga hvstrvr ock dvktigt afvlade fram en tronföljare, innan han togs af sotdöden på kvngsgården i Vppsala. Erik Segersäll äro en förebhild för alla riddare ock en hwåt dröm för alla iungfrur.


Thän modärna skriftsamlijgnen Diego proklamerade rähdan för ett åhr sedan Stockholmias nyia hotspot, men glömde pihnsamt nog fremsta anledhningen till thätta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ...

2 Comments:

Blogger Bockstensmannen said...

Thänna stadswandring vtklassar till och med Martin Stugart!

2:31 PM  
Anonymous daniel said...

Som en eckta debil och okritisk anhängare till denna bloggh är jag stolth samt beskäftigt mallig öfver att ha min boning på Ivar Vidfamnes gatu.

11:05 PM  

Post a Comment

<< Home