~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, December 09, 2006

Öppet brefv till Swänska Fotbollsförbvndet


Kära Swänska Fotbollsförbvndets Representantskap.

Ni höll i dagh stormöthe i domkyrkostaden Vppsala. Det nätbvrna pergament som nv nått Gycklargrvppen får oss att slitas mellan hopp och förtwiflan.
Bland annat skall all form av pvroteknik förbjvdas i Swea Rikes amfitheatrar, äfven dessa som i öfvrigt är legala. Ledare, tränare och fvnktionärer som göre sig skyldiga till olämplight uppträdande skall avvisas i aktvell såwähl som kommande match. I Allswänskan skall minst VII af XVI i bollstridskonst dresserade krigare vara förswänskade sedan åtminstone trenne år.
Dessa nva lagfästa regler är hwi glada öfver, då ordning, reda och swänskhet är gott.
Däremot förtwiflas hwi öfver att Ni ännv inte inföhrt sittplatstvång; förbön ledd af ärkebiskop Anders Weiryd; förbvd mot mjödförsäljning (då detta stör lvgnet på amfitheatern); halvtidspavser med kristen vpplysning; poängafdrag för hög benspark; offentlig prygel för shwärord samt afrättning medelst brinnande bål hwid bildandet av s.k böghögar.
Med hopp om bättring,

Eder representant för Gycklargrvppen
Spränghästen från Pomerellen

Post Scriptum: Hwi ser också gherna att ynglingarna täcks med någon typ af långa benkläder, då det kommit till hwår kännedom att äfven oskvldsfvlla quinnor (vr led äro tiden!) befvista dessa tillställningar.

3 Comments:

Anonymous Florian Geyer said...

Hwad är nu detha? Futurism hos Gycklargrvppen? Gilijotinen hör framtiden, den afskyvärda "Franska revolutionen", till. (Ack, det öde som väntar burgunder, bretoner och andra rediga folk.)

Nej, med yxa, rep eller eld skola de som bilda böghögar afrättas. Om nu inte någon frälseperson fallit så jupt, då skola själwfallet swärd brukas.

5:26 PM  
Blogger Spränghästen från Pomerellen said...

Junker Florian, Ni har gifvetvis rätt. Spränghästen lät sig förledas till framtidsskådning i ren vpprörelse över allt otyg som frodhas på hwåra amfitheatrar.
Som bot skall kvelden egnas åt att plocka smiskris i månsken.

6:13 PM  
Blogger Bockstensmannen said...

Tillåt mig säga MEH!? Wadå swänskhet? Senast jag kollade så fanns här i landeth giötar, swear, wender, gutar, makrillar, wästmanlänningar och dalmasar, nordlänningar, tyska handelsmän, finska svedjebrukare, resandefolk, samer samt fotbollsspelande kontraktsträlar från den kända wärldens alla hörn - och detta finner jag wara i bästa medeltida ordning! En förswänskning aw allswänskan känns mig smått totalitär och werkar på sikt kvnna spilla öwer i en omdaning aw hela samhälleth! Tänk om någon, exempelvis Birger Jarl, får för sig att twinga in alla landskapens folkslag i en uniform nationalitet, och alla styra dessa egenmäktigt, utan konkvrrens från små landskapskvngar et andra lokala stormän? Nä, dettha med förswänskning är inte medeltida, det är ... modernt! Det kommer att leda till ett vnderskott på lokala stormän och lokalt själwbestämmande (som giwetwis står vnder watikanens ramwerk, siälwklart)! Detta måste bekämpas!

7:06 PM  

Post a Comment

<< Home