~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Wednesday, October 18, 2006

Om ni höör nåt i lvften som svrrar så är det bara regeringens huvuden som rvllarSedan rikeths nye rikskanslerflintis och hans drotsar tillträdde wid makten har Gycklargrvppen inte haft en lvgn stvnd.
Thet är jv knappast en hemlighet att Gycklargrvppen icke erkänner landeths regering - som för war dagh framtyder allt tydligare som etth gäng morallösa kanaljer som anser sig ha raett att betala in skatte- och licenspeningar när thet passar deras egna ideologiska nycker alltmedan de samthidigth anklagar almoseförsörjda sjukskriwna för att fvska!

Att den nytillträdda regeringen dessvtom är en demokrathiskt tillsatt vnion som består aw twå liberala sällskap, ett bondeförbvnd som knappst skvlle kwala in i det äkta bondeståndeth om thet wore A.D. 1206 och dessvtom — som knipplök på laksen — etth parti som till största del består aw extremprotestanther från de så kätterska frikiyrkorna giöör inte saken bättre. Demokrati har testats förr, i Antiken, och deth war ett enda långth togaparty aw den mest dekadenta sorten. (För sakens skvll ska här skriwas att Gycklargrvppen erkänner ei heller dagens konvng, då han också är protestant och avtomobilåkare och företrädare för deth lika kätterska frimvrarsällskapeth, en hemlig orden som anwänder sig aw fåniga handslag och hedniska riter).

Om den nya regeringens första twå fiascoweckor wid makten säger wi, Gycklargrvppen, så här: De hiärthliga skratten har ekat i wåra walw i takt med att ministrar löpt gatlopp.
Flabbfesten började på allwar när deth vppdagades att köpenskapsminister Maria Borelivs anwänt sig aw ett icke föraktligt antal hvshållsträlar i hennes slott som är belägeth vtanför stadsmvrarna, i Divrsholm. Thet är givetwis inget fel med att ha hvshållsträlar. Men wisst är det lite lvstight när man betalar dem, som Borelivs aw någon anledning hade giorth? Men lite efteråt, kom mycketh grawerande vppgifter fram - Borelivs hade försökt att slippa vndan skatt! Stort no-no om ni frågar oss medeltidswänner. Borelivs hade försökt sig på så kallad skatteplanering, hon lät ett förethag på den fogdelösa ön Jersey stå som ägare för hennes sommarnöjesborg i Falsterbo. Men sådanth låter sigh inte giöras ostraffat! Kiöpenskapsministern fick först utstå bestraffningh från därowan i form aw en vrinwägsinfection, och sedan drews hon från sitth arbete i spott och spe från den vpprethade menigheten. Och det war nog thet bästa för riket. Borelivs har jv tidigare driwit affärsrörelser som warit vngefär lika lönsamma som alkemi på nybörjarniwå.

Twå dagar senare, när den Tolkienläsande riksskattemästaren Anders Borg (en rvnner-vp i kommande Harald Hårfager Memorial Trophy) skvlle öwerlämna den nådiga lvntan (i år presenterad som jvst en lunta, tack och low, och inte som ett förhatligt USB-minne, riksskattemästare Borg är nog inte helt igenom ondskefvll trots allt) så war thet dags för nästa hvwvd att rvlla - kvltvrministern Cecilia Stegö-Chilò störtades från sin post.

Äwen hon hade betalat sina hvshållsträlar med swarta pengar (warför betalar de här mänskorna sina livegna? Poängen med trälar är wäl att de ska wara gratis?). Och inget är wäl egenthligen fel med deth. Men wärre war att hon dessvtom vndanlåtit att betala fiärrsynslicensen - i XVI år! Ett skändligt brott, i synnerheth för någon som har answar för pvblic service-media. Om folketh inthe inbetalar sin licens, så kan inte Vtbildningsradion prodvcera informatiwa och wiktiga program om vllkardning och historisk matlagning! Vndantagh göres giwetwis för frälset, men wad wi wet är inte Stegö det minsta adlig, och ej heller ställer hon vpp en krigarhär som jv är willkoret för att wara skattebefriad. Nåwäl, enligt wad Gycklagrvppen erfar så war ett banehvgg mot Public Services alla vllkardningsprogram och medeltida matlagningskvrser exakt wad Stegö-Chilò eftersträwade. Deth är nämmeligen så, att Stegö-Chicatilò, trots sin fromma vppenbarelse, som ju faktiskt inte hade skämts för sig på ett mvstigt nvnnekonvent i 1100-talets Flandern, är medlem aw det livsskygga ordenssällskapet Timbro. Och Timbro, denna sekt där sjalbehängda kwinnor och frisyrgelemissbrvkande män smider planer för att störta wärlden i ett tillstånd aw den fria maknadens anarki, är en så kallad tankesmedja som på fvllaste allwar menar att kvltvr skall bedriwas som wilken tjänstehandel som helst och inte, som brvkligt är, finansieras genom allmäna medel som vtdelas aw en regenth eller dess regering eller förwalthande werk! Hade Timbro fått styra öwer medeltiden så hade inga wackra fresker målats, inga stora werk författats och Vatikanen hade wäl warit en liten konkvrrensvtsatt och snål kiosk som twingaths sälja pornografi för att öwerelewa. I Timbros ögon är god kvltvr sådan som går med winst — exempelwis Steven Seagal — och dålig kvltvr sådan som kostar pengar — exempelwis Kölnerdomens uppförande och bevarande genom seklerna. Men alla wet wi innerst inne att det är twärtom: jv mer det swidit i hela folkets penningpvngar, desto högre wärde har en kvltvrell yttring - så enkelt är det. Så beware oss för skattesänkningar och marknadsmässighet och skål för att Stegö kastade in trasan!

Jvst nv wäntar wi på att folkwandringsministern skall sättas i stvpstocken. Folkwandringsministern har jv tydligen stannath hemma från jobbet på grvnd aw en förkylning — fvsk! — samt också skolkat från fjärrsynslicensen i tio år aw ideologiska skäl — fvsk/högmod! — och sådant finns det ingen plats för i ett gott medeltida samhälle. Alla ska med. Ingen ska smita vndan rikstelevisionens eller riksskattemästarens fogdar! Och skvlle det eka tomt i regeringskansliet så kan wi, Gycklargrvppen, mycket wäl tänka oss att börja extraknäcka lite som de där fvskministrarna som wissa i regeringen efterlyste förra året. Wi har ett par rätt bra och historiskt beprövade idéer för hur man skärper moralen i samhället.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ...

2 Comments:

Anonymous Daniel said...

Det blir inte roligare än såhär med kläderna på.

5:09 PM  
Anonymous chris said...

alltså ni är bara så roliga! låt mig bli er träl!! får jag..?

6:36 PM  

Post a Comment

<< Home