~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, January 26, 2010

GYCKLARGRVPPEN: "MEDELTIDSMVSEET ÄR STANS HIPPASTE HAPPENING"


Articeln pvblicerad i tidningen City 25 januari AD 2010

Dåtidens svar på restaurang Djuret hette Sketna Gertrud. Och Spy Bars restriktiva vakter verkar än i dag följa medeltida lagar. Nostalgibloggarna i Gycklargrvppen har besökt den nya utställningen Medeltidsmuseet som öppnades igår.
De slår fast att det är stans hippaste happening.


NAVN OCK NYTTH. Ghlöm fäiblwessen för Da Bvzz och andra twiwelakthiga stholpskott. Allhiansen har, efwter kortståget mot kulturskhrifter, konstärsnarrar och annat mvdernt bjhäfs, äntlhigen vågat sig på klassisk bildningskultur. 15 miljoner rikdsaler har skjutits till för att renovera Medeltidsmuseet. Och på en presskonferens i torsdags fhörklarade kultvrborgarrådet Madeleine Sjöstedt att det är viktigt för barn och de unga att reflehktera över Medeltidens seder och bruk.
Så thalar en sann konservativ!
Och jv längre in på museet man går, desto mer inser man att hon har rhätt. Medeltiden var jv precis som idag, bara med lite stharkare och kryddigare urindoft på gatorna. Parallellerna till dagens Stockholm är översvallande många.

KIÖKET. Hipp inälhvsmat, som korvarna på Taylor & Jones och de rester som tas till vara på restaurang ”Djuret”, är inte alls något nhytt.
Mvseet visar att Sketna Gertrud serverade inälvsmat till thacksamma stockholmare redan på medeltiden. Fhör att inte tala om det popvlära surdegsbrödet som också har uråldriga rötter. 1400-talet ligger fhortfarande och jäser i en kyl när dig.

NÄRODLAT. Den lilla klosterträdgården visar även upp tidens ekologiska överlägsenhet. Varenda munk hade en liten täppa där det odlades tillsatsfria kryddor och rovor. Skhriftställaren och eko-debwattören Mats-Eric Nilsson kvmmer att känna sig som hemma.

SPYABALKEN. Vissa institutioner brukar fortfarande en medeltida lagstiftning. Den gamla Spyabalken har fått låna namn till en pophulär krvg, Spy bar, där vakterna är kända för att hålla lika god ordning som någonsin Kvning Magnvs. Inte heller där är det tillåtet att bli så bervsad att man kräkes på sin bänkgranne, då hamnar man snabbt och handfast ute på gatan. Nhågot som så många unga stockholmare har fått erfara.

RELIGIONEN. Kyrkan har fått en mer central plats, mitt i stadsbilden på mvseet - precis som den haver i dagens khulturliw. Att trvbaduren Christopher Sander spelar i Allhelgonakyrkan och then kyrklige sångaren Tomas Andersson Wij släpper en ny skiva ser ut som en tanke. Att Stockholms romerskkatolska arv skjuts fram på mvseet kommer dessutom lhägligt, nu när en film som ”Avatar” mhed rätta kritiserats för att vara hednisk av Vatikanen.
Påvestaten har ju återigen placerat katolicismen på den popkulturens magna charta, med sina fördömanden av ”Da Vinci-koden” och ryktena om att de religiösa höjdarna älskar ”Simpsons”.

MUSIKKULTUREN. Then shcicklige thalaren Promoes video till ”Mammas gata”, Nordmans comeback och försöket att återrelansera munksången är steg i rätt riktning. På Medeltidsmuseet lyfts det även fram betydligt folkligare och djupt saknade glädjeyttringshjälpmedel som gnällsäck, skalmeja, mungiga och lergök. Man kan bara hvppas att ungdomen kommer att inspireras och återföra instrvmenten till den kommvnala mvsikskolan.

STÖRNINGSJOUREN. Även under Stockholms första århundraden var så kallat ”nattabuller” strängligen förbjudet och kunde resultera i böter och andra, mer khreatiwa straff.

SHOPPING. Med designade koppar, snygga coffe table-utgåwor som ”Albertus Pictor: målare av sin tid” och kokboken ”Medeltida mat - på modern svenska” har Designtorget och bvtiken Konst-ig fått en stark utmanare.

NIDINGSDÅD OCH STRAFF. Det fanns fördelar med den medeltida rättsskipningen. Påkomna cykeltjuvar skulle till exempel hängas på Söders höjder eller åtminstone befrias från sin hvd. Tyvärr har den inspirerande galgbacken förflyttats till ett hörn, för att inte uppröra besökarna. Denna undanskyffning av rikets viktigaste rättsinstans borde placera renoverarna vid skampålen.


FAKTA/GYCKLARGRVPPEN
En oberoende feodal blogg som ser med ett medeltida perspektiv på världen. Adressen till deras samlade verk är gycklargruppen.blogspot.com

FAKTA/STOCKHOLMS MEDELTIDSMUSEUM
Sedan den 15 juni 2007 har Stockholms medeltidsmuseum på Helgeandsholmen haft stängt på grund av restaurationen av Norrbro. Då passade man på att uppdatera även museet. Måndagen den 25 januari öppnade det igen.
Adress: Strömparterren, Norrbro

Tuesday, October 06, 2009

Thet sier vt som wärldhen wijll hafva oss tillbachs

Monday, September 10, 2007

Hwi lægger ned ett slag

Hej. Nv tager Gycklargrvppen en lidthen sabbath. Wi hafver för tillfælleth ickje orken att fortsättha kampen för medelthida ideal i thät XXI. åhrhvndrade. Kanskje kommer wi thillbaka. Thills thæss får I hållen thill godo med en mand som skrjfa oc kjiämpa för medievala wärderingar med samma lvst oc kåthet som Gycklargrvppen vnder thæss glansdagar: Mäster Söderbavm.

Monday, August 27, 2007

Rockfolket feat. Bvrken

Thursday, July 26, 2007

Gycklargrvppen Chillovt, pt. VIII.


Ibland måsthe man bara lägga dän yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten samt compvtorn och bloggercontot för att iklädd ringbrynjia ställa sig i skogsbrynet med eth swærdh vppå akseln ... och bara vara. Jvp, Bockstensmannen tager ledigth ett tag. Wi får se om iag kommer tillbaka. Thätta med att skrifva blogg är jv egienthligen enbarth en flvga och icke någoth beständigth. Thæssvtom hafer bloggandet å sistom warit oinspirerat. Thän närmsta tijden planerar iag att börja skrifva vppå pergamenth och rvnstenar istælleth. Thät äär ock möjeligth att jag kommer att agera troll i kommentarer vppå andras bloggar och ij giästböcker. Tack Gvd och alla fans för ert stöd. Ajöken.

Monday, July 23, 2007

Medieval Rage Boy

Gycklargrvppen vndercovrar på Möllevångenfestivalen

Jvpp, folcs. Gycklargrvppen har åter wandrath i hierthat af thä mvsthiga Scanianska markerna, i Malmöya wid danskarnas svnd.

Och wi hafver wanderath vnder cover, klädda slikth wanligth streetwearklätth folc, mivtt ibland thä medeltidshygieniska rackare, kanaljer och mimare och crvstgycklare som tillsammanhs svkapar thän mvstiga carnevalen wi kiänner som Möllevångenfæstivalen.

Jivsth nv sitther iag vppå chambren föör att skrijwa en långer chronica om nämnda Möllevångefæstiwal och mijna indtryck från thän, men iag hafr swåårth att sambla tankarna.

Anleidnvngen äär thänna djivpth fasansfvlla bild som hafr röfwats/roffats från Möllevångenfestivalens eigna fotoblogg. Skåden! Ty thänna bild säiger egienthligen allt som finnes atth säiga om thän sydswänska giyckleriscenen idag, A.D. 2007.Post Scriptvm: Læs æwend Malmöskrijwaren Donnie Donvts chronica öfer Möllevången och thäss giästabvd A.D. 2006.


Post Post Scriptvm: Wi åhörde skifspeilande af Ulf, Eriks son, på giästgiferieth Metro. Thät sades atth han spann wax i genren "cosmic", och thät må så wara att han giorde thät en stvnd. Men wij hörde ock Stefan Kragh-hiphop af DJ Shadow-typ samth twättäkta triphop af Tricky-typ. Mæn thät war nog icke etth Möllevångenfæstiwalarrangegang, ty inga djembetrvmslagare syntes thill.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ...

Monday, July 16, 2007

Raska penningar

Iag haar fasthnath i en diger lvnta af illa författad prosa om rövare och kanaljer i ett främmande framthida Stockholmen. Skrifthen heter "Snabba Cash", wilketh tycks wara fvtvristhisk rappakalja-plattswänska och betyda vngefäär "Raska penningar". Thän äär skrifven af en fancy pantalonger-klädd jvnker wid namn Jöns Lapidvs och handlar om then ænkle mannen J.W, bördig vr thät lägre bonde- eller borgareståndeth i en lithen kiöpvng i norr. J.W. far thill stockholm, däär han kiör swarthdroska å aftnarna och stvderar räkenskap på dagarna. J.W äär en giriger mand, han svkta efter både rikedomar och högre ståndsthillhörigheth. Förklädd såsom en af dem vmgås han med vnga ädlingar, och snarth snärjies hann ock in illegal färsäljning af pigghetspvlfver, wilketh leder thill att han ock förbrödrar sig med rövare och kanaljer af nordisk, sydslavisk, arabisk och hispanisc härkomst. Thät är förstås spænnande læsnvng, men ack så illa skrifveth! Språketh oc charactærerna är nästan lika stelth och grvnt giestalthade som i en gienomsnitthlig Hamilton-bok af Jan de Guillou. Thät wärsta medh boken är atth boken slvtar vtan att thän girige vppkomlingen J.W får sitth rättmäthiga straff i Helfwethet — J.W begår jv icke enbarth brott såsom vndlåtenhet att betala skatt, han är ock en swart fot i droskförararnas skrå, samth en fräcker gynnare som förklæder sig thill att wara båd rövare och adelsman, vtan atth wara född thill thät. En anderer sak som stöör mig är atth thänna sag äär så frvktanswäärt owerkligh. Iagh menar, hvr skvlle någon läsare i någon thidsålder kvnna tro på att I.) thät finnes garderober på krogarna däär alla giäster MÅSTE hänga af sig manteln och betala för thät, och att II.) thässa garderober styrs och handhaves af rövarband? Hello liksom? Inte kan wäl någon tro på att thät i framthiden skall aftwingas folc kappor och mantlar näär de stijger in i wärdshvset, och att thä arma stackare skall betala för thät? Thät är liksom så owerkligth att thät icke ens höör hemma i thän mest dystopiska science fiction-saga.


Post Scriptvm: Throts thät fvllkomligth barocka i idén om betalgarderob på krogarna regerade af organiserade roffare, så tycks wijssa pöbelvalda politicer ha läästh Jöns Lapidvs saga och tolkat thätta som etth sanningens docvmenth, wilket ock påpekas af en kommentator på thän proggrockswänlige och Gvantanamohögerorientherade bloggarfvrsten Gvdmvndvs blogg.


Andra bloggar om: , , , ...

Friday, July 13, 2007

På medeltiden fanns ingen plastikirurgi

Wednesday, July 11, 2007

Vatikanen vtslvngar fætaste dissen mot thä protestantiska kiättarna

Halloj kiära læsare!

Om ni hafer vndrat warföre wij, Gycklargrvppen, icke posthat några bvllor vppå wåår blogg så beroder thät på att wij, Gyklargrvppen, jvst nv bodybvildar oc vppträänar vthållighethen inför åreths dinkelskiörd.
Men wij bryjter bloggaretystnaden idag medh ett glädjiens och gammans bvd. Jæpp, i aften komma Gycklargrvppen att fæstha på öl, wijn, miöd, mæsk och annath roligt, ty Gycklargrvppen hafer lääst Chronica Swänska Daghbladeth som i thagens blad brijngade en frisker flækth af protestantbæshing och stolta katolska slag för brösthet. Lyckeliga bliwa wi näär wi läser följiande, som rapporterats från TT-Revters via SvD:

Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast.
Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen.
Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är "en sann kyrka" och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett "sår", då de inte accepterar påven som sitt överhuvud.
Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: "Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas", heter det
[…]
Den officiella texten är i samma självbekräftande anda som det kontroversiella dokumentet Dominus Iesus från 2000, som utfärdades av dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger, i dag påve Benedictus XVI. Budskapet är helt enkelt att katolicismen är bäst.


Wi, Gycklargrvppen, kvnde icke ha sagt thät bædre sjielva. Wi är ini sjiälen fröjdiga af atth lääsa en sådan högsth medelthida diss mot kiättarna i thä ”protestantisca” kiyrkorna. Wi börjiar redan i aften att samla ris thill etth storth bål och wi hoppas snarth att få sättha fyr på en och annan påveförnekare som man gjiorde i Montségur A.D 1244. Men försth tager wi allthså wåårt wijn, öl, mjiöd och mæsk för ett rejælth partaij i Papa Ratzi Benedictvs XVI:s äära.

Thursday, July 05, 2007

The Monks

Så sjvkth röijigth!

Tuesday, July 03, 2007

Gvdi trogna kiämpar grvndar ett partij?


Medth thåårar i ögona hafer Gycklargrvppen länge besetth thät kristdämonkrathiska partijeths förfall.

"Werkelijgen", frågar retorisct minnesstarka läsare af Gycklargrvppen, som kiänna thill wår, Gycklaregrvppens, critischa instaellnyngh thill dä extramprotesthanthiska frimicklare som dominaera Kristdemokrathiska partyeth. "Thässa mänskor äär jv långth ifrån goda katoliker, thät är jv någoth såsom ni, Gycklargrvppen, ofta hafer påpecath", må nij läsare inwända.

Så sant, så sant, swara wij. Förwijsso äär kristdaemokratherna en abyss af chinosklädda pingstisar som lyssna på thän wijtaste af fvnk oc gospel och dricka kaffe på söndagarna och faestha vtan wijn och rökelse, thät kann jv icke förnejkas. Men throths thätta haffer christhdaemocratherna warit thät ända svnth Gvdstrogna och någorlvnda medelthida af alla partyer ij thän haelwethisca farce wij kiänna som thän Swänska rijkspolitican. Dä haar helth enkelth warith thät minsth saemstha alternatifet. Maen thä hafer tappath sijn egg. Å sistone warith myckjet slarwyjga maed prioritaeringarna och framstått som wanliga småsthadsmoderater som gnaella på skatter och bensinpriser. Ja, iställeth föör att kiämpa för allmän morgonbön i wååra skolor och inskaenktha möjlighether thill abort så har kristdemokraterena på sistone walt att kiämpa mot små och owijkthiga drakar såsom fastighetsskatt och bensinskatt. Känns lijte mer Bo Lvndgren än förswaar af thän rättan tro.

Doch blefv Gycklargrvppens tårar af ledsma oc beswijkelse över kristdemokraterna idag förbytta thill thårar af lyckja, när thätta pvblicerades i chronica Dagen:
Vid kristdemokraternas riksting förra veckan gick Göran Hägglund segrande ur abortstriden. Motståndarna krossades av partistyrelsen. Men missnöjet växer och planerna på ett nytt parti är redan långt gångna.
– Någon måste stå för de ofödda barnens rätt och det måste finnas ett parti som står för det, säger Per Kronlid, en av frontfigurerna.
[...] Partiet, som ännu inte fått något namn, kommer att bygga på kristen värdegrund och ha sin utgångspunkt i Bibeln.
- Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus, något som Kd tidigare gjorde, men som vi upplever att de rört sig bort ifrån. Vi vill föra en politik som är frukten av bön och Guds vilja, säger Joseph Christenson, som också ingår i nätverket [...]

Allthså ... WOWZA! "Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus"! Now we're talkynge! Thät synes oss medelthidswänner vppå Gycklargrvppen atth thät snarth kan finnas aetth partij ij landeth som icke skvlle hafva skiämths för sig vti thän ljuvaste mörka medelthid! Jaepp, wi hafer änteligen ett partij att ty oss thill! Och låt oss bedja för att jvst Per Kronlid är thän som kommer att leda prtyeth, ty han är thill yrketh bibelöfersätthare, och wem kan egienthligen Gvds ord baettre än en sådan?
Ock glädjiande äär att thätta innebäär att wij, bloggarskrifarna vppå Gycklargrvppen, snarth kan bli politiska gräsenrotsbloggare som hejar fram wååra politisca färgier thill att ta makten och genomdrifa en novi mundi ordo (new world order) föör Svecia, lijkt hvrv andra politisca läktarclowner och andra bloggskrålande cheerleaders har hejath fram sitt system- coh värderingsskifte!

Wind i koggens segel, wåra wänner! Ett wäldeligth Wäldeligth inthraesse i mediae föör thät nya fvndamenthalistpartijeth. Måhända kann thänna fagerth brunlila wäg leda ända thill rijksdagen så att motioner om etth teokratiskt statsskick, vtökad missionswärksambhet gjenom korståg och sedesamt dammode åter kan skrifas och röstas fram? Wi fåår hoppas vppå thät.

Andra bloggar om: , , , , ...

Jvlii månaths swijneheta medelthidsbrvdar

Gycklargrvppen Chillovt, pt. VII.

Monday, July 02, 2007

Gyclargrvppen Chillovt, pt. VI.


Hildegard af Bingen – O Euchari in leta via (Cafe del Mar rmx)


Sidenwäägen går gjienom Blekyinge?

Thä rid- och fraktdjivr mehd pvcklar vppå rygga, thä öknens skepp som wandra ij carawaner evmellan Evropa oc borterstha Asia, thä wandra nv ock längs wäägar i Sydwesthra Giotha land:

På måndagsmorgonen fick en person riktigt gnugga sig i ögonen för vid vägkanten längs E22:an vid Lösen utanför Karlskrona låg det en död kamel.
[Swärigjes rvndslängning Blekiynge]
Sidentyger, kryddor och Marco Polo har doch icke setths till.

Friday, June 29, 2007

Schysta strvtar

Höijden af medelthida vnderhållning

Retromvsiken då och nv

Tristh att Circvlvs-hajpen hafer afstannath helth. Wi minns med glädjie när braksvennarna talte sigh warma om medeltida psykedelisk folkrock med brvnmvrrigt dåtidssovnd. Idag är retromvsiclägeth etth helth annat, deth äär typ bara en massa Carl Reinholdtzonar Belfragar som återvpptäcker thän norska fjordbalearican från 2005 i tårögda Nöijesgvidenchronicor.

Djäwvlen


Thät säiges att Diäwvlen hafer di bädstha låtarna. Här ståår thän store låtskrifaren längsdt thill wänstre i bild. De öfrigha mvsicantherna spelar omänskeligth skickligth och eggande nv, men kommer alla atth brinna i Hellwethet i ewinnerligh tijd.

Thursday, June 28, 2007

Gycklargrvppen chillovt, pt V.


Ibland måsthe man bara lägga dän tagelskjiorthan, stridsgisslet, yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten och timglaset för att slänga kulorna af skinn vppi lvfthen och tokjonglera borth ett par thimmar. Deth säiges atth deth är bra för koncentrationen och allt. Doch kann wissa yxmän i bakgrvnden lacka vr om man jongvlerar föör ifrigth. Men dæth bjivder wi på.

Andra bloggar om: , , , , ...

Den hær plattan måstve wara grymm!

Iag menar, tjæcka omslageth. Nån som sitter på en æmpe-III:a?

Bockstensmossen StreetstvyleAndra bloggar om: , , , ...

Tuesday, June 26, 2007

Gycklargrvppen hits Malmø


Thät är nv nästhan en månad sedan delar af Gycklargrvppen besökthe Malmø i Terra Scania. Och thät är dags att lägga vt bilder. I Malmø stad spelte wij, Gycklargrvppen, mvsik för en oförsthående Dæbaser-pvblik som icke tyckthe att Altern-8 waar dansmvsic. På wäägen hem, i Folkets park, skådade wi en märkliger hobbitboning.
Andra bloggar om: , , ,

Monday, June 25, 2007

Gycklargrvppen chillovt, pt. IV.


Iblahnd måsthe man bara lägga dän rökelsekaret, jongleringskäglorna, narrmössan, biällrorna, narrpjvcken, pergamentsrvllarna, gåspennan, blygdkapseln, ballistan, skalmejan, struthättan, arbalesten, fotanglarna, vevliran, tarotkortleken, de randiga tajtsen, vinsäcken, kyskhetsbältet och krumhornet för att ställa sig på hvk i ett skogsbryn ... och bara wara.

Andra bloggar om: , , , ...

Vngdomar lefver i synd – men wi hafver lösningen!

Daghens dysthra tidender twingar oss atth göra så många korstæcken atth wi nästhan får tennisarm. Läsen sjiälf och kiänn fasan:

Det är inte bara antalet fall av klamydia som ökar i hela landet, även andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och gonorré ökar bland unga. Dessutom ökar antalet tonårsaborter, sedan 1995 med 50 procent enligt statistik från Socialstyrelsen.
- Det är en alarmerande utveckling som verkar ha med attityd att göra. Men det är väldigt svårt att mäta exakt vad det är som förändrats, de flesta studier som gjorts ger inga förklaringar, säger Anders Blaxhult, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet
(Vr SvD)

Ja, gjifethwijs har thänna lösakthiga vngdomslifsstyle med attityd atth giöra. Och okvnskap. Men thä goda tidender i thätta är jv att okvnskap och wanskliga attityder kan botas med svavelosande vpplysningskampanjer – wij thänker pædagogiska målningar af Hieronymvs Bosch och Albertvs Pictor, wij thänker saltstodsstatverande exempel, wij thänker vtbyggd Bibelvnderwijsning som följs vpp af inkvisitorer, et cetera – så att de vnga före detta vngersvennerna och före detta vngmöerna bringas kiännedom om hwad som händer när de, som de oförbätterliga syndare de är, hamnar i Gehennaföör atth hvdflåas af smådjäflar. Deth skall wäl lära dem att hålla på sig! Och de som ännv icke inletts i fræstelse och förlorats i synd och kiönsvmgiänge kan gifethwijs skyddas af följande vppfinning, præcis som i fordom:
Andra bloggar om: , , , , , ...

Saturday, June 23, 2007

Fvnken!

Rapport om ohippt (hedniskt) midsommarfirande


Framme vid sjön stannar processionen. Männen tar av sig sina kläder innan de fortsätter ut i vattnet med brinnande facklor i händerna [...] På höjden har två björkstammar bundits ihop. I mitten brinner ett stort bål och runt om mindre eldar [...] Män med facklor i händerna står närmast det brinnande bålet, de ser nästan ut att vara i trans [...] När årets kortaste natt blir som mörkast bärs facklorna ned till vattnet och medan kvinnorna sjunger högt går männen med facklorna nakna ut i sjön [...] Nu nås kvällens klimax. Elden symboliserar solen som ska befrias i vattnet. Allt för att fira sommarstolståndet enligt gammal hednisk tradition. Just Piltinkalnshöjden anses vara en förkristen kultplats och firandet där är därför lite extra starkt och hålls redan den 21 juni, vid själva midsommarsolståndet [...]

Man bachsnar naesthan af fasa näär man laeser thänna skiljdringh af hedniska och närmast bootcutskt ohippt midsommarfijrande i Liffland (påå framthijda plattswänska: Lettland)! Rysligth gammaldags och primitivth lijkth blotande och raggarbilsåkande. Man ryser näär man inser atth thätta folc på andra sijdan Mare Balticvm icke firar midsommar thill minne af S:t Johannis Döparen, vtan föör att hedra solgvdar och sommarkåthet. Måhända äär thät dags för etth nytth korståg till Lifland, likt Albrecht Bvxthöfdens i början af 1200-talet, för att stämma lite i thän hedna bäcken?

Thursday, June 21, 2007

Genusperspektiv: Tjejer slåss bättre än höns!


Skåda bilden ofvan. Skåda dock inthe föör länge, ty kraka-liknande ickeklädsel förekhomma, wij kann icke garanthera att thän swärdsbärande quinnan på målningen är en ärbar mö, doch står thät vtom twifvel atth hon kan slakta och skinnflå såwhääl gnomer och drakar närhelsth hon önskar, samth att hon med största säkerhet headbangar thill vtmärkt dvbbelyxemetal framföördh af Blind Guardian. Nå, thänna bildt är intressanth, icke föör atth thän wijsa vtmärkth passform på etth lätt ringpansar. Neij, thänna bild är talande, ty thän berättha och bechraeftar thät alla wi storslvkare af actionstinn docv-fantasy allthid hafer wethat. Nämbeligen att tjejer fajtas inte bara bättre än höns, som thät gambla ordastäfveth lyder, vtan ock slåss bätthre än karlar. Thät bewhisas jv mäd all thydligheith af målningen - snvbben har heltäckande pansar af plåt samth hjälm föör atth han icke är smidig nog atth dvcka vndan swärdshvgg och slag med knölpåk. Kvinnan behöfver dock bara en liten och lättwiktig rvstning som skiydda thä witalaste delar af kroppen, då hon är snabbare, smidigare och helth enkelth myckjeth bättre på att fajtas med swärd och dolk än wad karlarna - och hönsen - äär. Thätta förklarar warför kvinnor klä si sigh i ringbikini medan män måste bära klvmpig plåtrvstning. Thät är helth natvrligth!

Släng ut dem!


Swärgjies rikskringkastning förthäljier ath en ny grafvkhammare oc en väldiger mängdg spridda ben hafer hittaths i Domkiyrkjan i Vppsala. Thässa fyndhe hafer gjiorths i kiyrkans norra korsarm, thär en ny orgelläktare skall byggjias. Thätta är goda nyhether för oss i Gycklargrvppen, då Vpsala domkiyrchja började byggas på thät fvnkiga 1200-talet e. Kr och sedan thäss tjiänath icke enbarth som kiyrka vtan ock som grafw föör mången sen medelthidsmänska.
Rikskringkasthningen förthäljier wijdare:
Gravkammaren har inte öppnats ännu, men genom ett hål i golvet skymtar man flera kistor. Joakim Kjellberg är medeltidsarkeolog vid Upplandsmuseet.
- Vi har bara fått upp ett litet hål så vi kan titta in, men det verkar vara tre kistor, kanske fler, säger han.

Så långth är allthså allth godth! Doch giöör thässa tidender oss högröda i ansikthena af ilskja när wij läsa wijdare:
Gravvalvet är slaget i tegel och hittades alltså under domkyrkans golv. Ett par tegelstenar har lyfts bort och där nere i mörket kan man ana åtminstone tre kistor. Troligen är det astronomiprofessorn Anders Spole och hans familj som har begravts här. Anders Spole dog 1699.
Iag menar, WTF?!! En 1600-tals astronom och hans familj, säkerligen protestanter hela bvndten, begrafda i ett vnderjiordiskt valv som bör reserveras för medeltidingar? Wij kann bara säga en sak om thätta: SLÄNG VT DEM!

Tack!

Ibvland kiänns thet som lajvarna, wåra framthida adepter , glamovriserar wår medelthida fantasywardag lite wäl mycketh. Får thät att se lite extra tjvsigt vt. Iag menar, wi sprang jv mesth omkring i fvktskadade yllehosor och kiäkade mögligt barkbrööd. Men wi äär ändå tacksamma. Big vp till lajvgrvpper som thill aexempel Wakenda for keeping it vnreal bvt fabvlovs!

Wednesday, June 20, 2007

Vatikanen styr vpp avtomobiltrafiken

Vr Chronica Sveciae Cotidie (SvD):

Thät waar ij gårdagern som påvens högra handt, cardinale Renato Martino, höllo ett krönikörsting för at præsentera thän helga katolska kiyrkans instællning thill avtomobilekiörning. Bakgrvnden äär evnligth Vatikanen atth avtomobilen (thän dragdjivrslösa wagnen) blitt ein allth mer integrærad thel af dä flæsta framthijda mänskors waardag.
Enligt cardinalen kan avtomobilfärder locka fram mänskans mest primitifva sijdor, blandt annat obscena gæster, oartigheter och ett allmänt okristet (hedniskt) beteende.
- 1.2 millioner mänskor stvpar warjie åår bakom ratten. Thät äär den bistra werkeligheten men samthidigt en vtmaning för samhälleth och kiyrkan som styr thät, sade kardinalen


Gycklargrvppen är som becanth tweksam thill avtomobilism (såsom wi ock ähr tfveksamma thill avtoerotik). Thätta på grvnd af atth avtomobiler skrijder fram på hjvl vtan att dragas af djivr eller trälar, eller af wind då thän icke har segel, ens drifvas fram af förarens egen mvskelstyrka. Hwad återstår då — trolldom? Wi wetha icke, men ana thät wärstha. Hvr som hælsth, i sin tvekan atth i jvst thätta ögonblikk taga strid med thän sataniskt mäkthiga avtomobilindvstrin och petrolevmlobbyn, hafver Vatikanen enligth SvD beslvtat atth ävndå agera igjienom att lansera 10 bvdord för avtomobilism.

Thätta finner wi gott, ty avtomobilisterna kommer atth invaggas i etth saligth lvgn och börjia bete sig någorlvnda kristeligth på wägarna. Tänk Ave Maria iställeth för signalhornens bröl och korstæcken iställeth föör vppstræcktha långfingrar. Allthid något. På sijkth hoppas dock wij, Gycklargrvppen, att Vatikanen beslvtar sig att tha i med hårdhandskarna såå atth själfvgående wagnar vtan dragdjivr æller -trälar förbjvds då thät icke kan vteslvtas atth de har trolldom i tanken. Oxkiärror och bärstolar äär allthid bättre än möjligth häxeri.

Häär äär förresthen Vatikanens bvdord föör avtomobiltrafiken:

1. Du skall icke dräpa.

2. Vägen är till för att bygga gemenskap mellan människor och inte dödlig utgång.

3. Artighet, ärlighet och klokhet kommer hjälpa dig att hantera oförutsedda händelser.

4. Var generös och hjälp din granne i nöd, framför allt olycksdrabbade.

5. En bil är inte ett maktinstrument som ger anledning att synda.

6. Övertyga yngre och även de som inte är så unga att det inte är en bra idé att köra i olämpligt tillstånd.

7. Ge anhöriga till olycksdrabbade ditt stöd.

8. Sammanför rattfyllerister med sina offer vid lämplig tidpunkt så att de kan få genomgå frigörelsen det innebär att förlåta.

9. Beskydda den mest utsatta parten ute på vägarna.

10. Var ansvarsfull gentemot andra.


Vpdate: Swänska Dagbladeth tyckthes gilla thänna nyigheth så myckjeth att dä skrifith om thän enn gång thill.


Andra bloggar om: , , , , , ...

Gycklargrvppen paparazzi


Thätta, mijna wänner, är någoth af en trofé inom smygafmålningen, thän konsth wi kallar "paparazzi"!
Ni må tro atth iag skakade och riste lijkth ett asplöf i wadmalshoodie näär iagh skådade Gandalf i en typisk spetsigh fæstivalhatt på Hvltsfredslvstspelens backstageområde! Iag trefvade nerwösth efter mijn camera och försökthe hålla thän still i mijna händer medan iag wiskade "hoow-lee shit" och tryckthe af. Men här äär allthså målningen — trollkarlens hatt afteckna sig tydligth mot tälttaketh och wij kann ock notera atth Gandalf föör dagen war vngdomligth renrakad och thän spetshättade trollkarlen tycks wara gladd af rvsdrycker och lifligth sællschap.

Nota Bene:
Wij ber om vrsäkth för att wij ock fångadhe en brak-DON'T med enn så callath trvckerhätta på bilden (hättan waar därthill försedd med ett typiskt emblem för bondeståndet! How vncool!). Doch äär sådana vtom smygmålarens kontroll vppdykna ögonagissel lijte af charmen med instinktift tagna paparazzibilder. I bakgrvnden kann ni factiscth skiönja ännv än DON'T med trvckerhätta och loppigt skiägg, men så war wij jv också i Småland, thätta land af magra tegar, snåla bönder, blaskigth öl, metrosexvella arenapopband och noll fascion sense.

Andra bloggar om: , , ,

Goternas dolda agenda


Om ingæn häjdar thässa swartklædda och piggswinsliknande klædda goter som ströwa rvnth Evropa i folkwandringstid och folkwandringsotid såå kommer wi i framthiden atth fåå wäldeliga problæm medh pervertæra∂e folkgrvpper som hyllar afgvdar med fasanfvlla nomen som ”de Sade” och ”Sacher-Masoch”, oc som kläar sig i læther oc nitar oc gvmmi oc samblas i mörkja kiällarlokaler däär de gisslar wahran∂ra med piskor och rep. Låt thät icke ske! Mota goterna, vare sig thä är ostro- eller visigoter, i grind innan thä förvandlar ∂itt korswirkeshvs thill en S/M-dvngeon! Yæah!

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, June 19, 2007

Ja hej igjen

Gycklargrvppen hafva nu återwänt från tingeltangeltåget i Soedherled. Thär åto hwi hwildswin ock häfvde en ansenlig mängd mjöd mädhan hwi betraktade de smvtsiga, loppbitna barnhemsvngar hwilka spred en angenäm medelthida doft hwarthän de foro.
Dessvtom afnjöt hwi timslånga gvitarrasolon:Gycklargrvppen säigher: Man ska icke gifva upp ens om pvbliken somnat! Thät hwisar på karakther. Ett gvdfrvktight kors på hvästen är bara bonvs.
Sädhan korsade hwi oss inför obscena trollkonstnärer med sextovrettes:...innan hwi återhwende till hwår kammare för djvpbön, dhå hwi äfven skådat en vagnslast vngdomar som delade vt biblar (bra) i BAR ÖFVERKROPP (dåligt). Iagh skrek i falsätt åt thäm att för Gvds skvll skyla sig, innan Satan sielv ser thäm ock bringar thäm till thän brinnande efvighet, men thä bara stirrade dvmt. Iagh vät int va iagh ska tro.