~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, June 27, 2006

Gycklargrvppen söker semesterträlar!

Gycklargrvppen är snvdd på vtbränd. Gycklargrvppen behöwer ett par wekkor på grönbete. Gycklargrvppen söker därför ett par sommarträlar som kan hålla fortet vnder den fagraste aw årstider. Wi söker dig som är nere med Folkvngaätten, pantalonger, snabelskor, wewliror och allt annat gott i lifet.
Dv som söker vppdraget är en könsmogen vngmö eller karl som bokstawligen kan hålla ett stort antal bollar/käglor i lvften. Dv säger resolvt nej till indiwidualism, fri äganderätt och protestantism, men dv ger ifrån dig ett rvngande ja till wadmal, Vatikanen och härjningståg i öster- och westerled. Djvpa kvnskaper om klosterwäsendet, de tyska renhetslagarna, bågskytte och krvmhornsspel är ett plvs, allmänna kvnskaper om det framtida samhället är någorlvnda önskwärd. Wiktigast är att dv aldrig tvmmar på de feodala idealen. Arbetsvppgifterna är att trenne gånger per wekka uppdatera bloggen med medeltida iakttagelser om liwsstil, kvltvr, heraldik och vnderhållningswåld. Då detta handlar om ett ideellt trälkontrakt, vtgår giwethwis ingen som helst betalning. Är wi nöjda med ditt wärw, kan förlängning aw trälkontraktet ordnas.
Skicka arbetsprower till: gycklargruppen _at_ gmail.com

Dagens, nej månadens barbar


En god mjöddrickare och slagskämpe men vad har han gjort med håret? Förstår han inte att hans chanser att vinna The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare nu är mindre än ett dinkelkorn? Kamma dig, Axel af Rosen!

Monday, June 26, 2006

Dagens hvrdy gvrdy man


Konrad heter han.

Vte: HBT, Inne: APBB

Ett meddelande till er bloggläsare som lewer i framtiden! Ni som ähr så sjvkligt förtiustha i otvktigt lewerne och förkortningar! Ni kallar er för HBT-personer, ty era rättmäthiga namn är tydligen känsliga att ta i sin mvn.
Wi på Gycklargrvppen ska inte wara sämre. Från ock med nu så anpassar wi oss en smvla till framtiden. Att kalla oss Gycklare eller medeltidare eller medievalister eller tar wi som en kränkning. Häädanefter känner ni oss som APBB-personer. APBB som i adel, präster, borgare, bönder. Wi ses i biktstolen efter pride-weckan.

Thursday, June 22, 2006

Klassiskt midsommarfirandeEn liten påminnelse bara.

Spåkvinna som siar om vädret viker ut sig


Thet är dagen efter sommaresolståndet (det femte eller sjätte ståndet, beroende på hur man räknar) och idag gåhr thet långsamt wid skriwpulpeten, will jag lowa! Landskampen mellan Swärje och Ängland häromdagen gick vngefähr som jag förutspådde, oawgiorth och med ett skriande vnderskott aw spvckna skallbehn. Låt oss hoppas på en hårdare kamp i åttondehlsfinalen mot de tevtoniska bollriddarna!

En snabb blikk i daghens tidningar: SvD skriwer att det är problematiskt med Satan som god förebild. No shit!

Samma bvlletin rapporterar widare att Vnga dricker mycket och snabbt. Wilket jv är en positiw nyhet, bland daghens vngdomar finns jv som bekant ett stort intresse för den medeltidha liwsstilen och i den inräknas jv ett frejdigt dryckesmönster. Dock behöwer dessa vngdomar wägledning, då de häller i sig så kallad sprit, wilket inte är riktigt medeltida (om wi inte pratar om klosterlikörer). Mjöd, win och Gotlandsdrikku är att föredra, destillerade al-khol-drycker är mindre kompatibla med ett liw i ringbrynja.

Många tycks vppröras öwer att spåkwinnan Tone Bekkestad, som i fjärrsynen siar om wädret (häxkonst, någon?), bliwit awstängd från medwerkan i bild i fjärrsynen för att hon, spåkwinnan som siar om wädret i fjärrsynen, äwen har wisat vpp sig halvnaken i bild (syndigt så det förslår!) i en wederwärdig tidskrift för tribaltatverade vnga män. Men sanningen är här att fjärrsynen har giort rätt i sak och straffat en syndare. Återstår bara nv för fjärrsynsbolaget att vtreda widden aw hennes wädermässiga häx- och siarkonster och sedan öwerlämna wäderspäkwinnan till Inkwisitionen.

Widare rapporteras att "trängselskatten", det will säga den högteknologiska tolkningen aw medeltidens stadsmvrar, är framgångsrik här i Holmia (Stockholm). Ja, wad trodde ni egentligen? Det är aw yttersta wikt för städer att reglera inflödet aw utböles trafik och folk. Ska man besöka en stad, då får man okkså betala för sig. Gycklargrvppen, som awstår från att ställa vpp i höstens demokratiska wal till stadsfvllmäktige, förespråkar höjda biltvllar och vppförandet aw en mäktig mvr runt staden.


En annan sak som gläder oss lika mykket som stadsmvrar och biltvllar är bilderna i dagens tidningar på Vkrainas före thetta försteminister, Julia Timoshenko, som förwantas att återta sin position somh jvst försteminister. En sån wacker senmedeltida lantbrvkarfrisyr! Wi i Gycklargrvppen ger den fem högafflar aw fem möjliga och hoppas på att Jvlia inom korth också återvpprättar liwstyckets position som ett måste för damer i ledande position!

Jaja, det war bara några snabba reflektioner så här innan ni andra, som inte har kolla på riktiga kalendrar och solsommarstånd, firar midsommar.

Tuesday, June 20, 2006

Hildegard i Hultan

Kära Wife of Bath, åh du skulle varit med.
Här är bara några av de unga junkrar jag träffade, avbildade i sina ståtliga festivaltält. Det var ett fasligt spring mellan tältdukarna.
Chronica: Swärje versvs Ängland i Colonia

Colonia, egienthligen Colonia Agrippina ähr altså, för alla er obildade papyrvsskallar där vte som ikke talar latin, then tevtoniska byn Cologne eller Köln, ja till och med Kölle (på ytterst obilthad local dialect), beroende på wilken kanaljelik spraaklig preferens ni nv har där vte på Wäwen. Colonia, en wacker och inspirerande stad, thär kwarleforna av själwaste De Thre Wise Männen förwaras i gyllene sarcofager inne i den imponerande Kölnerdomen och där ölet är öwerjäst och serweras i mycket små glas och där Holger, Irmin, Jaki och den där vnge lutspelaren en gång grvndade den välljudande och swengiga rhenländska fvnken i slvtet aw 1260-talet.

Nv kom jag aw mig ... altså, thet häer med Swärje versvs Ängland handlar alltså inte om något Swen Tweskägg-inspirerat härjningståg i syfte att förnedra och plvndra britterna på kyrkosilwer och jvngfrver samt öwertagande aw tronen, det är alltså – tywärr - inget riktigt fältslag med lansar, trebuchets, regn aw hvllingförsedda pilar från himlen, yksor, splittrade sköldar, klvwna skallar, frilagda inälwor, lemlästning, decapiteringar et cetera wi kan föhrwänta oss i kwäll, vtan snarare ett slags symboliskt och wapenlöst fältslag i minitayrniwå mellan lag begränsade till 11 man hwar (eller mindre), där en vppblåst vrinblåsa från en gris, klädd i läder, sparkas rvnt och kanske in i så kallathe målbvrar. Jvst nv pågåhr jv wärldsmästerskapet i boll-lek, wilket ikke torde ha vndgått någon som passerat Medborgarplatsen then senaste thiden, ty thär häckar nv en större hord gulklädda och ölthörstiga kanaljer som enbart lewa för boll-lek ock de hawer lvstiga hvwvdbonader - inte helt olika en gycklares - på huwvdet. De ser ut, och vppföhr sig som, bykäkta byfånar med vndermåligt mjödsinne och grottmannalika stön som tvngomål.

Nv komm iagh aw mig igien ... Swärje versvs Ängland, war thet. Så hwem winner thetta slaget i kwäld, blijr thet Änglands vgglelike härföhrare och häradsbetäckare Swen Göran, eller blifer thet kanskje Swärjes hvswagnspatrasklijkt klädde motswarighet Lars Lagerbäck? Thet wet endast Faen sielw, men mücket tyder på att leken kommer att slvta oawgiord, ty de swänska mannar som ställs vpp på bollfältet nära Rhenfloden ikwell är en sorglig samling flegmatiker i korta byksor, ej fvllwärdiga karlar som är mer intresserade att bolla meth warandra på "elegant" ock "demokratiskt" sätt, istället för att skjvta bolllen i mål okk krossa motståndarens manskap ock heder en ghång för alla. Dessa swänska bollspelare tücks ha fått lära sig att oawgjorda matcher är segrar, och att förlorade matcher är oawgjorda, och att grvppspel är samma sak som slvtspiel, fast då vtan obekwäma förlängningar och kanske till ock med straffsparkar. Thet slår aldrig fel, man kiänner igen en swänsk bollspelare på att om han har har bollen wid fötterna och står framför en tom målbuhr, med nedkämpade förswarare liggandes såsom åderlåtna spillror på planen, så skiuter den swänske bollspelaren inte, han pvttar inte den vppblåsta swinblåsan i måhl, vtan han ser sig om, twekar en halw sekund och passar sedan bollen widare till nästa flegmatiska person i gvl tröja, som vpprepar processen. Thetta låter kanske som öferdrifter, men är dagens sanning. Titta siälw ikwäll på boll-leken om ni inte tror mig.

Thet Ängelska manskapet då? De ähr alla präglade aw ett lifw i öfwerflödeths täcken, där besök hos barberare, juwlererare, skomakare, herresätesmäklare, ekiperare och allehanda skökor wärderas högre än ett hårdt och lidelsefvllt vppoffrande för det lagets ock landets bästa. Jiust thetta fenomen är känt som ”Lex Beckham”, en dekadent kvltvr som wärderar spectaculaera frisyrer, reklamkontrakt med Mammon och nogsam genitalhygien högre än siälwa boll-lekandet. Lite som en bödel som lägger större wikt wid att gå på gym och sedan shoppa efter den elegantaste huwan istället för att awrätta nidingar. David Beckham, detta kroppsbehåringsvtmanade wäsen, som en gång i tidhen war en god bollspelare, påstås wara metrosexvell, wilket förmothligen ähr ett slags syndig sexvell böjelse som gör att denne jvnker Beckham så att säia ”går igång på städer”, eller möjligtwis låtit sig inspireras aw de sodomister som då och då kan påträffas i större städer. Jagh wet inte wilket. Jag gör korstecknet ock wil linget weta något mer aw thet! Metrosexvaliteten torde efter att den vppfanns ha försetts med en egen krets i Inferno. Låt oss hoppas.

Hwar war jag nv ... jo: nog händer det att Ängland winner sina bollmatcher ibland, men de injagar inte skräck i någon. Laget, ja hela thet ängelska riket, lider aw den ytterst allwarliga och straffbara synden Hybris. Men samtidigt gör laget ett direkt fiolligt intryck på plan, de är till tio elftedelar wackra att se på, men är i likhet med Swärje inte några gärningens män när det werkligen giäller. I stort sett hela deras spel bügger på wärldens jvst nv snabbast löpande fetto, den järnålderskt fvle Wejne Rooney, en rödhårig småpojke vppfödd på oljekokta kartofflar och mvstig mvnhygien. Han är dokk enkel att stoppa, iagh ock många med mig hoppas att ett gäng wänliga men bestämda ståldobbar i närkontakt med ett aw hans smalbehn sätter effectiwt stopp för löpandet.

Hvrsomhelst så tippar iagh, om jag tillåter mig att sia om then nähra framtiden en smvla, att Swärje versvs Ängland slvtar 1-1. Wilket förmodligen inte hindrar hjonen på Medborgarplatsen att wallfärda till Sergelii Torg och blotta sina könsorgan i den wederwärdigt moderinstiska föntänen. Twi wale.

Monday, June 19, 2006

Hippt: Sidenvägen

Thet här får Gycklargrvppen att giöra wågen:

09:04 | måndag 19 juni A.D. 2006
Kina och Indien öppnar Sidenwägen
Kina och Indien har enaths om at åter öppna grenshandeln via Sidenwägen, rapporterar nyjhetsbyråen Nya Kina.
Thän vrgamla handelswägen går gienom et bergspass på 4300 meters höjd ock kommer att öppnas den sjätte juli.
Återvpprättandeth aw Sidenwägen är thet senaste tekknet på att relationerna mellan världens två mest folkrika stater håller på att förbättras.
(Från Ekot)

Hvltsfred, slista rapporten

Japp. Circvlvs rockade röwen av Hvlingen. De lewererade ett intensiwt set aw låtar wars like inte har hörts i Scandinavia sedan Blot-Swen jammade loss wid tinget i Gamla Vpsala. Men wi är knappast förwånade. Circvlvs har något som andra musikanter inte har - krvmhorn! På efterfesten serwerades en härlig taffel med kallskvret, dinkelwhete, nötter, näwgröt, långkok, mvstig byk, bvrgvndiskt win, grovpies, amanita mvscaria, et cetera.
Den liberala bvlletinen DN har föhr öwrijgt skådat oss i Hvltsfred! Så här skrijwer Sir Ossi Carp:
Särskilt vid Rookie-scenen nere vid sjön Hulingen är ansamlingen av gycklare, goter och druider stor. Här sitter folk från båda sidor av normaliteten och bryter vegetariska langos.

Friday, June 16, 2006

... och så lite heta brvdar!

Hvltsfred, dag II

usik skall byggas utaw glädje, säger de! Pyttsan, säger wi. För wisst kan musik innehålla myhcken glädje, men än wiktigare är att mvsiken också innehåller respekt för det feodala samhället samt Gud, ett wisst mått aw fvnk och en aw Watikanen godkänd polyfoni, en sådan som inte åkallar mörkrets makter. Hårdrokkarna Korn vppfyllde tüdligen inte krawen och spelade därför heller inte. De flesta andra band gör däremot sitt yttersta för att bjvda på god och karaktersdanande mvsik. Wi spanar jvst nv efter engelsmannen Petrvs Doherty och hans anhang av kanaljeliknande lekare The Babyshambles, må de bjvda på en vnderhållande stvnd rock'n'roll-bvskis med flvgsvamp och spikört som förmodade inspirationskällor! Thet är öwer lag mycket fröjdefullt här nere i Småland, på den årliga mvsikkrämarnas marknad wi känner som Hvltsfredsfestiwalen. En hälsosam air aw urin och swettdvnster tar fram det allra bästa i oss som är på plaths. Vngdomsmodet är mer medeltida här än på de flesta andra platser i det nvtida samhället, wilket glädjer oss. Skinnsärkar! Fredrik Wirtanen har setts dricka gyldene öl på backstageområdet, wilket wi ämnar att plvndra framåt lördagkwällen. Det är ju endå festiwal! För wi tractera er några bilder från det senaste dygnets festligheter?

Thursday, June 15, 2006

Hello Hvltsfred!

Första festiwaldagen i Hvltsfred och den mvstiga doften aw tidiga medeltid har redan börjat sprida sig över området! Nv är det dags för lajv mvsic, älgkebab och en klvnk av det livsgiwande elixiret från Åbro källa.

Wednesday, June 14, 2006

Wår tids swar på Bob Log III

Som ett kyskhetsbälte för din musik

Man blir iblahnd förwånad! Alla nvtidsmänskor är tüdligen inte helt tappade bakom en dyngkärra! En tapper hemslöjdare i Nya Wärlden - hon är med all säkerhet lika wacker som hon är flink med fingrarna - har knåpat ihop denna lilla ringbrynja, som i sann medeltida stijl skyddar otaliga wälklingande Circvlvs- och Haggard-emmpetreor lagrade på en nytida helwetesmachina från stråtröwares hvgg och stick. Läs!

SkäggmanslagenEn god articvlvs i tidningen Swänska Daghbladeth i dag. Thet handlar om en articvlvs skrijwen av historikern Henrik Höjer om skäggen genom tidigare. Inte en dag föhr tidijgt, ty skägg ähr något som nvtidare är påfallande rädda för och fördomsfvlla mot. Myckjen matnyttig information finnes thär att lähsa:
Medeltidens skäggmoden är relativt okända, men det centrala var att den kristna kyrkan - precis som andra religioner - började diktera olika förhållningsorder om skäggets vara eller icke vara. Tidig medeltid innebar flera häftiga omsvängningar, ett tag var de grekiska prästerna renrakade och västkyrkans män skäggiga, men efter några teologiska tvister var positionerna ombytta; en ärkebiskop i Rouen hotade år 1096 alla skäggbärare med uteslutning ur kyrkan. Vid denna tid började den östliga kyrkans präster odla de skägg som fortfarande representerar den ortodoxa kristendomen. Det skulle dock dröja till senmedeltiden - för att måla med den breda penseln - innan skägget började komma tillbaka bland Västeuropas adel och kungligheter (som är de som vi främst har information om i denna fråga). Bland riddare hade skägget exempelvis varit i vägen för hjälmvisiret. Men mot senmedeltiden började fejkade lösskägg av olika färger bäras vid festligheter, och på 1400-talet kunde skägget bli en symbol för dignitet bland viktiga män. Men regleringar förekom: exempelvis Henrik VI i England vände sig vid mitten av 1400-talet emot mustaschen och påbjöd att överläppen skulle rakas varannan vecka, minst.
Fint skriwet. Then wiktiga pvnkten står där för alla, klart ock tüdligt att läsa: Skägg är rätt om kyrkan säger så, och om kiyrkan säger skägg så odlar man skägg liksom man odlar sin dinkel. Dock ikke wilket skägg som hälst. Thänna förnämliga articvlvs skulle genast belöhnas med fem skvmmande ölkrvs av fem möhjliga om det inte wore för att skrijbenten, enligt vppgift i tidningen, bär ett litet så kallat "jazzskägg". Denna perwerterade form av ansiktsbehåring, liksom de besläktade så kahllade väktarskäggen och bockskäggen, tyder på orena böjelser och en omåttlig fåfänga. I fallet med bockskägget är det till ock med än wärre, då bocken är Djäwvlens djvr och dess skägg därmed är Djäwvlens.

Tuesday, June 13, 2006

Narrskorna som dansar hela sommaren

Monday, June 12, 2006

Kortspelet poker - en säker väg in i satanism


Martin De Knijff, pokerspelare. Anton La Vey, djäwvlskyrkogrvndare. Twå män, en flint och en slvtdestination - Helwetet.

The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare, pt. V

I nvtiden är ju sentimentalitet exakt lika fult och skamligt som att vtdela hvrringar till sina barn, men vi medeltidingar har ju inga problem att visa den sortens kiänslor, det är ju sentimentalitet som gett våra skillingtryck och kärlekskvpletter ett sånt tryck och vnderbart ordval … Kort sagt … nu kan wi inte hålla mig. Johan Mjällbys hår är kanske inte medeltida, snarare järntida, men jösses vilket härligt svall den mannen har på sin svål! Ett praktexemplar till nordbo med ett skägg som gjort för lite ölskum (mjödskum?) att fastna i. Det är sådant som får oss att sakna forna tiders plvndringtåg i väster- och österled och önska att vi fortfarande drogo omkring med horn fästa på wåra hjälmar. Allt war werkligen bättre förr. Ock därmed har thet har åter blijvit dags för Gycklargrvppen att ähra de som ähras bör; thet har åter blifit dags att dela vt The Harald Hårfager Memorial Trophy for Excellence in Medieval Haircare till den granithårde fotbollskrigaren Johan Mjällby. Gycklargrvppen gratvlerar hiertligast!

Gycklargrvppen, genom Lortsverige och Caesar Colonii

Tidigare winnare av Harald Hårfager-pokalen:

Carl Axel Dominique (Så witt vi vet har Carl Axel ingen klar koppling till den ärorika dominikanerorden.)

Johan Norberg

Magnus Hammerfall

Jonas Åkerlund

Sunday, June 11, 2006

Stockholms finest — stort, dyrt och fvllbokat

Sjätte tvnnan, A.D. 2006-06-10
Många tror att de är det. Ännu fler drömmer om det. Men det finns bara en riktigt anrik, glassig nattklubb i Sverige. Sjätte Tvnnan. Rvsige Rvric, Anna Comnena, Paracelsvs, Harald Hårdråde, Kvng Stenkil, Engelbert Humperdinck, Mick Jagger... Listan kan göras lång med celebriteter som festat loss i fackelskenet i Stockholms vackraste lokaler. Röda mattan är nytvättad, mjöden står på kylning och vakterna är vattenkammade. Självklart är du också välkommen till Sjätte Tvnnan. Landets mest anrika nattklubb.