~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, May 31, 2007

Robin Hood and his merry mjvkismän

Så war thet då daghs föör ännv en episk gestalthningh av the gamla balladerna om Robin Hood. Själf är jag särskilth förtjvst i then mvntra Robin and the Scotchman, även om A Gest of Robyn Hode har ett schvvng i rimmantheth som sent ska öferträffas:

Robyn stode in Bernesdale,
And lenyd hym to a tre,
And bi hym stode Litell Johnn,
A gode yeman was he.


När wi möter Robin thenna gång blir thet dock i form av rörligha bilder från BBC (Broadcastingh Before Christe). Thet är jv inte vtan med en wiss nyfiikenhet man fvnderar öfer hvr then legendariskha röövaren i hvvan ska presenteras thenna gång. Ser man till tijdigare presentationer kan man fråga sig om bådhe bottennappen och höjdpvnktherna är möjliga att öferträffa. Wissa likheter går dock att skönja blandh them. Att Robin är någoth vtaf en mjvkisman är vppenbart redan i de tijdiga sångerna och går på ett mer iögonfallande sätt igen i de rörligha bilderna. Och inget fel med thet! Riddaridealet i all ära, men många glömmer borth att medeltidsmannen sällan var så het som i tights, läderpvng och en käck liten hatt som krööns av en tjvsig påfågelsfijäder!

Stopp thär! Mjvkisman? Bloggades thet inte nylighen på thensamma sithen om otyget med jvst dylika män och deras oföörmåga till fortplanthning? Riktight. Men thet gäller att skilja mjvkismännen från fijollorna. Här talar vi inte om män med kroppspeeling och vringade Stray Boystoppar, s.k. metrosäxvella män. Thet som åsyftas är then wilde medeltidsmannen som på ett förnvftigt sätt har lyckats blandha ett fasth handalag med god kroppshållning och en tjänsla för rätt covtvre.

Men som saght är inthe alla skildringar genom filmhistorien lika lyckade. En vtvärdering är på sin plats:


Först vt är then wälfriserade Dovglas Fairbanks i en tidigh stvmskildring av Robin Hood. Här kan man snacka om en förebild för Harald Hårfager-kandidatherna! Kroppshållningen antydher en själfsäker men aningen försiktigh och eftertänksam framtoning. Gott! Then lilla goatien sänker dock betyget till tre pilkoghrar av fem möijliga.Sedhan har vi Errol Flynns prestation i The Adventvres of Robin Hood från AD 1938. Oslagbar gestaltningh! Flynn förebådar then nya mannen med en sådan präcision att få har kommit ens i närhethen. Han vtstrålar pondvs, styrka och spänning i then fasta, men gäckande blicken. Och stassen kan inte blij mer rätt: Rööda tights, läderbälthe runt midjan och så then matchande lilla peacocken. I bakgrvnthen ses även väl walda delar av Gycklargrvppen i varsina biroller. Fem hattfijädrar av fem möijliga!
I Disneys tecknade värsion av Robin Hood ser vi wåår hjälte som räv med alltföhr kort snabel på mockasinherna (äfen i skogen kan faktiskt dylijka skor användas genom att snabeln knyts lite käckt kringh vaden). Thenne storögde kvinnotjvsare må vara listigh, men är helt vtan stamina. Troths att en medlem i Gycklargrvppen erkänt att han war hennes första stora kärlek, är han ingeth som imponerar på en moghen qvinna. Asociationerna går snarare till kramdjvr än en mer spännandhe kamrat i sänghalmen. En stvthätta av fem möijliga.Sean Connery må ha rätt accenth för en skogsröövare, men har han inte lite korth hår? Och vikingasmycken, mahjongklädher och bvskiga ögonbryn? Thet känns helt enkelt inte trovärdight. Två skogsglänthor av fem möijliga.


När man troddhe att man hade sett then märkligasthe gestaltningen av Robin Hood så dyker thet plötsligt vpp ett riktight bottennapp. Vem castade egentligen Kevin Costner till rollen i Prince of Thieves? Hvr tänkte han? Kvltvrscarf, hockeyfrilla och en klvmpighet i svinganthet (!!) mellan trädkoijorna (!!!) lämnar oss otillfredhsställda och olvstiga. Sällan har mjvkismannen varit så mycket mjvk och så lite man. Thet är så att man börijar misstänka att han har en bvrk Cliniqve i bakfickan som tas fram efter slaghsmåålet med Scheriffen. Walkiga händer? Lite vrin gör svsen!
En öferkorsad borgkvliss blir betyget för thenna gestaltningh.

Spelevink-Robin i Ivanhoe var alltid en kittlandhe blandning av total besvikelse
(tönt!) och fascination (vi kan nogh inte lååtha bli att tycka att han ändå är lite skämmight het i sin spjvveraktigt gyckliga stijl). Thenne Robin visar äwen en intellektvell sida när han kommenterar Bois-Gvilleberts död vid häxbåålet med ett filosofiskt ”Why?”. Och vi vet jv alla att the allra mesta mjvkismännen är både eftertänkhsamma och aningen emo. Ett litet minvs för KTH-frissan vnder then lilla gröna. Fyra odalmän av fem möijliga.


Vi får inte heller glömma Cary Elwes, som troths sitt fantasyinspirerade efternamn ger oss en tämlighen vnderhållande värsion av Robin i Men in tights. ”We're men -- men in tights, we roam arovnd the foresth looking for fights” Rimmanthet lever helt klart vpp till de tidiga balladernas nivåå. Och vem har saght att Robin inte brvkade sjvnga och dra av en snygg stegkombination i ett känslight lääge?
Fyra tersstämmor av fem möijliga!

Och War placerar sig Jonas Armstrong, aktvell Robingestalthare, i thenna digra skara mjvkismän? Efter ett närstvdivm av trailern måste vi ertjänna Errol Flynns plats i toppen tryggadh. Nog är then nye Robin lockande och mystiskh i sin hvwa, och accenthen ligger rätt.
Men var tvsan är tightsen?

Gycklargrvppen börjiar betala tv-licens

Jvp, nv kiänner wi oss manade att pynta till kassan.

Någoth för Skönhetsrådet i Stockholm?

E-Type, har dv lästh deth häär?

Medeltidens motsvarighet till folk som inte läser Rodeo...(...thät will säiga ohippa bonnläppar som icke wilja slæppa hreppeth om kökkenmöddingen, druidkåpan och thän gambla hednatron — folk som på 2000-taleth skvlle wara klädda i boot cvt-jeans.)Andra bloggar om: , , , , ...

Wednesday, May 30, 2007

Mer fantasymetal

Keep on rocking in the free Middle-earth, mvthafvckaz!

Tuesday, May 29, 2007

Fantasymetal

Den allra bästa sortens metal! Ikväld njivter Gycklargrvppen af thä ringbrynjieklädda fantasyrockarna Battlelore. Häär är thäras mäkthiga kväde "Storm of the Blades".

Kwarnen mister vtskänkningsbrefet

Gycklargrvppen har nåtts af nyheithen ath thät fvtvristhiskt inredda wärdshvset Kvarnen påå Tjaerhofvsgatvn misther sitth utskänkningstillstånd, thät privilegiebref som gifer krögaren raetth ath vtskänka mjöd, öl, win och thän nyja hippa 1300-talsvppfinningen braennwin. Nv äär Kvarnen på inthet sätth stamlocvs för oss (Gycklargrvppen), men wi anade atth thätta skvlle hända förr aeller senare. För er som är bönder och allthså icke bor innanför Stockholms tvllar, må wij beraettha att Kvarnen äär etth af mycketh få locvs i Stockholms stad där man på ett santh medelthida saetth kann vmgås med andra personer som hafer bockstensmannafrillor och idkar 1100-talsmässig hygien. Ganska trivsamth, om ni frågar oss. På wärdshvsith Kvarnen, som på insidan är synnerligen dark ages-brvn thill färgjen, raglar allthid hjon, fånar, slagskiämpar, wrak, troll och rockmvsiksvättar i pantalongformade jeanspantalonger omkring och språka med warander med lättförståeliga grymthningar, och thät baestha af allth är att ingen diäwvlsk dvnka-dvnkamvsica spelas. Men nv kann man allthså icke längre gå dith för att sänka en trepinnars starkbock eller trenne sådhana.

Wi, Gycklargrvppen, missthänker att thät tillbakdragna privilegiebrefeth för alkoholvtskänkning har atth giöra med atth Kvarnens krögare häromåreth beslöt sigh för att vtöka thän vrsprvngliga ölhallen thill ett wärdshvs med svbterraneansk kiällarafdelning. Och näär krögarens trälar gräfith vt kiällaren, så tycks wärdshvsith Kvarnen fått direkthkontakt med Helweteth! Thätta bevisas af att dvnka-dvnka sedan kiällarens öppnijng spelas i kvarnens lokaler (icke thän stora ölhallen, men i jvst kiällaren och ett annath rvm, samth att thät är så missthänkt lätt att få ragg (etth slags tillfällig och mycketh syndigh otvktsförbindelse med lösaktig mänska) däär nere bland walven, samth thät obestridliga factvm att snarth sagdth allth hafer blifvit så dåligt och liksom modärnt på Kvarnen sedhan kiällaren öppnades. Wi har thill och med setth kavajklädda män med slingor i håret (diäwvlens tecken!) wijstas på wärdshvseth. Gycklargrvppens råd till Kvarnens gästgifvare är att mvra igen kiällaren och blanda vigvatten i brvket! Då kommer allth att löösa sig.


Andra bloggar om: , , ...

Samlarbilden: Råttfångaren från Hameln


Råttfångaren från Hameln slog igenom A.D. 1284, då han med sin förtrollade flöjtjazz rensade bort warenda lijten gnagare från Hameln. Tyvärr waar Hamlenborgarnas gage i snålaste laget, så när Råttfångaren kom thillbaks några dagar senare så hämnades han gienom atth spela bort alla stadens snorvngar med samma glada flöjtmelodier! Coolt.


Andra bloggar om: , ...

Wi som aldrijg sade sköka


Iag kiännner mig vppfyllt af skaparkrafth. Fvnderar på att skrifa en bvch. Thän buchen skall wara ein sedelärande saga om thän weltschmerztyngde ynglingen Hannes som dvmpas af sin kæresta, en spefvll kona som bakom rygg på honom idkar otvkt med thän barbariske kraftkarlen Frippe. Om thätta språkar Hannes och hans trogne waapendragare Kristian myckjeth, ty båd Hannes och Kristian är olycksamma i eröfwrandeth af vnga jvngfrvrs hjiärthan, thätta trots att de båda jvnkrarna är dygdiga och höfliga och ickje kallar okwäden och fvla ord öfver kvinnfolketh, såsom "sköka" eller "bitch". Barbaren Frippe är deras motsats. Men ään wärre äär att thät tycks som om jv mer okvädningsord som Frippe ösa öfver jvngrfrvrna, desto mer åtrår thæssa honom, wilketh leder thill att di icke äro jvngrfrvar länge thill, ty Frippe tar thæras oskvld och går sin wääg, oftha med ett "sköka" eller "bitch" som farwäl. Tynged af melancholia wandra jvnkerl Hannes iväg från sin hemby, thän lilla köpingen Falköping i Westrogothia. Men en wacker dag återwänder han...
Iagh tror atth thät kan bli en bra bok. En bæsthsæller, till och med. På pressmålningarna skall iag posera med en inwaxad medelthidsfrisyr med Falkiöpings skyline och en 1300-talsgråå himmel i bakgrvnden. Iagh skall kalla boken "Wi som aldrijg sade sköka". Thät kan blifva storth.

Andra bloggar om: , ...

Saturday, May 26, 2007

Drakdreparnas tijd

Till hwår grenslösa gledie har ett nytt mvsevm i thän Nya Werlden ENTLIGEN taghit hwåra samtida historieskrifvares dokvmentära berättelser på allfvar. Thät hwill säga, nv har man konstatherat att drakar (i framtidsspråkh kallat "dinosavrier") de facto har lefvat sida hwid sida med människa. Hwad är thät hwi har sagt hela tin! Änlight thässa spänstigha tänkare hwar drakarna till ock med ombord på Noak thän heliges ark tillsammans med de andra kreatvren!
Men, nota bene: Thätta hwar innan thä för blott ett par hvndra år sedan mvterades till prinsessröfvare och därmed giorde sig till fijender med hwarje ärofvll riddare. Thät skvlle thä icke ha giort. Man kan säga så här: in thy face - thät är icke HWI som är vtrotade!
Dock hwara jvst thätta en kiella till förvundran. Hvrv vppslvppna hwi hwara månde öfver thänna hwederbörliga erkiennelse af sanningen, finna hwi thät beklemmande att thä skinande riddarna får förbli vtan hwelförtient berömmelse för att med sina blanka swärd satt stopp för drakarna i evinnerlighet. (Hwissa tror hwisst att Herren Gvd kastat rymdstenar från himmelen. Ett sånt nonsens! Han hwar helt klart strängt vpptagen med att tvkta bvlgarer.)
Som representant för Gycklargrvppen finner iagh thät alltså min plikt att författa ett långt klagobrefv, stoppa thät i en krvka och legga thän i hafvet hwid hwestra kusten. Thät är min förwissning att när brefvet når Creation Mvsevm så komma thä omedelbart att ge vppretthelse till drakdreparna, kanskie med ett äxtra mvsevm.

När drakar hwar goda.

Monday, May 21, 2007

Enya


Hvn äär allt bra fager. Sjvnger som en jvngfrv. Är hon thet tror i? Så synd, så synd atth rösthen hennes ofthasth äär dränketh i tjocka lager af synthsmöjia. Thät skvlle låta så mycket bättre med spilåpipa, krvmhorn, vevlira, lvta, et cetera.

Onda vättar i skogen - videobevis!


Så har wij då fått befvis - i rörlig målning, till och med - på waad wi allthid wetat! Ty där vrskiljs att onda vättar, även kända som orcher, wandrar omkring i svea/götalands skogar! Och de klär sig tvfft, i kläder af skinn. Grimaserar. Vppför sig allmänth illa. Lite som containerpvnkare, fast vte i wildmarken. Hoppas de stannar däär. Och dv - missa för allt i wärlden icke thän mvntra men dvndertöntiga koreografin i slvtet af wideon!

Drakdråp på onsdag, anyone?

Thät går rykthen om atth ein drake kommer till staden påå odnsdag. Fvl är thän också. Helth fyrkanthig och liksom "gvllig". Och skrytsamth gvldfärgiad! Men thän besten lvrar oss icke! Säkerth will thät lea widvndret röfva borth dygdiga (och skitsexiga) jvngrfrvr samt rufva på en stor gvldskatt och dessvtom slentriansprvta eld på bonntölpar. Sådana är drakar. Därför skall äfven thänna gvlddrake dräpas. Så - ska wi ringa skadedjvrsbekiämparen Sigfrid aeller ska wij ringa S:t Göran?

Andra bloggar om: , , ...

Sunday, May 20, 2007

Gycklargrvppen Sovnd System wandrar mot Malmö

Skåningar och andra danskar, glöm icke att Gycklargrvppen Sovnd System är på härjningstååg i Malmö nästa haelg. Japp, thät blifer en röjig holmgång på giästabvdet The Prom på Debaser i Malmö på fredag då Gycklargrvppen är bokad som skifkvsk. Iag hoppas att wi kann spela riktiga skifor av wax och ej lättmetall och att miksarbrädet är vppwärmth - i så fall blir thät ein heijdvndrande blandning af medeltida rock, hovse och hardcore korstågstechno. War thär eller waar en blot-svenne.

Men wad faen...

Vr wåra statistica rvllor:

Search engine
Google
Keywords
tenn porr
Referral
http://www.google.com/search?q=tenn porr&sourceid=ie7&rls=com.


Tennporr? TENNPORR??!! Whaad äär thet för metallfetischistsickon som svrfar thill Gycklargrvppens blogg egienthligen?

Saturday, May 19, 2007

Maj månads heta alvbrvdar

I maj måånad, ij thän skiöna wåårgrönska ligger mand giärna vtij skogen och flvktar in heta alvbrvdar. Häär är ein skiön sambling fagra spetsörade honeyz som icke skvlle skiämths föör sigh i Playelf magazine. Håll hårth i blygdkapslar och brokor, gott folck!Andra bloggar om: , , ...

Om lag och raetth i plankarnas stad

Di styrande och ställande vti Stockholms staad och landsting tycks wandra vppå rätt wääg mot en medelthida ordnvng! Ty di stämma nv i bäcken och wijsa tydlight att plankaren, thänna snyltande kollektiftrafikswandrare som icke betala penningar föör sina resor, skall straffas än hårdare i framtijden!
"Thät skola swijda i skinneth för di som snyltha på andra", säiger SL-ordföranden Christer G Wennerholm till SvD.se. Medh thätta menar mäster Wennerholm atth boten som skola betalas för plankning höijs från 800 riksdaler till 1200 rijksdalet. Äfven Chronica Dagens Nyheter skrifva om thätta goda beslvt.
Och Gycklargrvppen finner thätta myckjeth godt. Dock äär wi tweksamma thill att böter är thän rättha straffsathsen i thaetta fall.
Ty mindes i, atth i medelthida rättsskijpning, aexempelwijs Äldre Wästgötalagen, så skall bööter vtdömas wijd brott af typen "dråp af vtsocknes wandrare", medhan stöld är någoth som skall straffas med döden i di fall då tjufven är alltför fattig föör att betala böter. Och waad är plankning, om icke ett slags stöld som vtföres af någon som är för fattiger föör atth betala ens aen lijten tvnnelbanebilljiett? Därmed fastlagth att plankning bör straffas med stegling eller stening. Atth mäster Wennerholm will höja böterna för friåkande plankare är i sigh godt, men icke alls tillräckligt. Låt böter betalas af thän som råkar dräpa en smålänning eller bleking, ochj låt plankaren plikta med sitth lif. För en santh medelthida ordning där rätt skall waara rätt, bör thätta wara en själfklarheit.

Andra bloggar om: , , , , ...

Gycklargrvppen på Kravtrock STHLM


Fett med goter, svartalfer och Mellotronenstamkvnder på Kägelbanan igår (thän 19 maii) när Fvglesang, Salvatore, Chicken el Diablo och Audionom spelade. Trots thän ylande mörkeralven, med thät närmast 1100-talsfettiga håret, som frontade Avdionom så kiändes däras gig som än mindhre beswijkelse. Gvstav Gelins stagedajfvs thill trots. Bäetthre waar då nordmännen i folkhöögskolespelemanslageth Salvatore, som troths höögsth ofagra anleten och kroppar samth en skamligth thöntig baslutenist röijde hårth och precisth i någoth slags trance och däärmed wann pvblikens lofsång. Iag tror att taktbyten förekom, wilketh kan wara en dödssynd. Dock war iag så djivpth i mjödtvnnan att iag icke kann ta på migh att rapportera widare till närmste Torquemada-affiliate. Kwälden lvktade myckjen gvbsswetth och thän wanligaste frisyren atth skåda waar "Hobgoblin Hair". Nils Hansson war ock däär. Soft.

Andra bloggar om: , , , ...

Friday, May 18, 2007

Cykelgyckel: Emil JensenJaha ja, wissa gycklare kommer vpp sigh okk tycker atth thät icke aer fint läänghre atth tournéra oppå thet för gycklare wanliga maneret - på aposthlahästharna från by till by - vtan cräfver förkasthliga framthidsfordon som welocipeder nähr de ska gyckla rvnt i wärlden occh gyckla på gathor och thorg. Pfft.

Gästblogg: Arne den Vise attackerad av Vlvar!

Ij thätta framthida tijdewarw, fvll av hädelse och otyg, äär thet staendigth lijka wiktigt atth framfööra ståndakthiga aexempel på svnt medelthida leverne. Ij thät ständhiga sökande aefther nyia otyg att slänga vppå bålet, hafer iag gjiorth thät thill ein wana att noga gienomsööka de chronicae som sprida lögn och hädelse ij syfthe att fylla penningpvngen thill brädden medh gyldene pänningar. Man wänthar sig knappasth några renlääriga rader i thässa syndens skrifter, så ni må tro wijlken svnd, christliger glädjie som gienomforsade mig näär iag i kwäldschronican Aexpressen lästhe följiandhe: Thän af folceth kiäre Arne den Vise vpprätthåller hederliga, medeltida utomhvsseder och blir i processen attackerad av en flock med vlvar!

Om ickje thet äro medelthida skick och brvk då äär thät iag som slänger tagelskjiorthan i sjöen! Vtan twekan waar thässa bestar sända af Djiäwvlen ij syfthe att tvkta Arne, så att thänne yvige mvnk icke skvlle falla i fraestelsen att vti högmod se sig som natvrens mästare.

Arne den Vise haver följiande atth säiga om haendelsen:

”Jag fick Dödsångest”
”Jag var tagen av att jag plötsligt kände vargarnas enorma muskler på min kropp - fy fan vad det var jobbigt. Jag tänkte att vargarna skiter väl i att de matats med nappflaska av Thomas Lind.”

(Thomas Lind var, för att använda våra britsiska bröders tunga, ”Beastmastern” i sammanhanget.)

Thät tyckes alltsåå, mijna bröder och systrar, waara frågan om en sann och äkta gvdsfrvktan ifråån mäster Arnes sida. Arne äro sannerligen wiser! Han inser medh raetta att djvrtränare och deras bestar må hafva sijn plaths på torget som vnderhållning efter dagens spöstraff - men ingen sann gvdsfrvktande människa lever som en broder till djävvlens helveteshvndar!

Efter att hava begrvndath Arnes helgonahandling i medeltida brvk och skick kiände jag mig, likt thän Heliga Birgitta, penetreradh af Jesu Christii kiärlek till en thän milda grad atth iag tvangs inhandla flertalet tvnnor med mjöd (och därefter ett avlatsbrev föör att i goder ordning återsthälla thän själsliga balans och vndvika den eviga förbannelsens brinnande lågor samt medföljande tortyr-implement). Jag hoppas denna försändelse finner eder lika lyckliga över nyheten som vndertecknad.

Eder hänryckte tjänare,
Bosse af Inferno Infantium

Inferno Infantivm, på plattswänska "Infantilt inferno", äär ett spelemanslag som spelar ystra låtar, af wijlka en kann afnivtas vppå Myspace.

Thursday, May 17, 2007

Alvspaning

Vnder thee senasthe dagarne har iagh skåådhat flera styckken.
Ein paeminnelse aer därfhör på sijn plaths: läs alvsexguiden.Tuesday, May 08, 2007

Fåfängans apostel stryker omkring på Stockholms gator

Japp, thät är santh. Fåfängans missioniär Scott Schvman wandrar jvst nv Stockholms gator. Och de fårakthiga og klädesbesattha Öster- och Södermalmskidzen kråmar sigh som flvgsvampsrvsiga påfåglar i parningstid, XXIV/VII, fasthän på ett anstrængth blasé sätth som mann plægar giöra i Stockholm. De streetfashionfrælstha borgarna beteer sig lika vppspelt vnder oberörd yta som ett giäng biskopar inför ett stvndande påvebesök. Och waar man går så ser man hvr vnga svennar och möer stvkar thill sina vintage- och HM-trasor föör rätt slags sprætthiga men prækthiga borgarlook, och de kastha stændigth spanande blickar öfver axeln föör att se ifall mannen medh voyeurmachinaen och bloggen lvrar wijd någoth gathöörn. Och så nööjda de är, nv när de hafr fåtth swarth på witth att Stockholm är en cool och fashion stad! Wi fotograferas av The Sartorialist, alltsåå finnes wi!
All thänna fåfänga och glädjie i att afbildas kiänns lite som en blandning af glad folkporr i korpentappning, iklädd Cheap Monday-jeans. Motbjiudande og säkerligen ogvdakthigth!
Wi, Gycklargrvppen, är ock en aning föörwånade och föörnärmadeh att ingen af oss blifith plåtade, wåra färgglada pantalonger och bjällerprydda mössor thill trots. Må han och hans fotografiobjekt placeras i en lämplig krets af hælwethet!

(Bifogar en lithen bild på waad fåfängans apostel borde plåta istælleth)Andra bloggar om: , , , , ...

Monday, May 07, 2007

Coolt: medeltida skamstraff gör comeback i framtiden

Thät är så att man nästhan kiänner en starker brijs i thän medeltida livsstilskoggens storsegel när man läser att en snattare i Nya Wärlden dömts att sona sitth brott gienom att ståå vtanför handlaren hon snattat från med en skamskylth där det stå atth lääsa "Jag är en tjuv - jag stal från WalMart". Thät är nästhan så atth man anar inspiration från thä gambla landskapslagarna! Och wij, Gycklargrvppen, som tycka atth rätt skall waara rätth och bestraffninghar skall wara rejiäla som förr i tijden, will giärna bidra thill thänna vtweckling som tycks peka åt thät trettonde århvndradeth. Wågar wi föreslå några andra bestraffninghsmetoder i samma skiööna medelthida anda? Waad säiges om skampåle, kyrkoplikt, gatlopp, biltog, partering eller warföör icke stegling?


Andra bloggar om: , , , , ...

Sunday, May 06, 2007

Minneswäärda ögnablick i Nyköpings klvbbhistoria: Nyköpings giästabvd år 1317

Bland gästerna syntes: Birger Magnusson, drottning Märta, hertig Erik af Södermannaland, hertig Valdemar af Finland, Johan "Brunke" af Brunkow, Birger Persson, m fl