~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Saturday, November 18, 2006

Gycklargrvppen väktar Stockholm: En lijten text om Stureplanscentern

Deth här med ståndssamhället och den gyldene principen "skomakare, bliw wid din läst" är centralt för oss i Gycklargrvppen.

Ståndssamhälleth består som bekant aw fyra ständer - adel, präster, borgare och bönder. Resten aw befolkningen kan förwisso wara dugliga till ett och annat (hårt kroppsarbete, fylleri, stråtröwande, medellöshet), men de har ingen makt, ty om makten blir direkth folklig inträffar nämligen demokrati, wilket alltid i slvtänden leder till ändlösa togapartyn och sodomi (exempel: Romarriket)(wi menar egentligen Aten, OK? /Caesar Colonii) wilket leder till förfall och Gvds straff.

Hursomhelst. Ett wäl fvngerande ståndssamhälle kräwer att ständernas folk wet sin plats och kwarstannar där. Prästeståndet har sina kyrkor, kloster, konvent och biskopsgårdar. Då och då släpps de in till en festlig ståndsriksdag, då och då belönas de med en eller annan pilgrimsresa till Pyréenerna tillsammans med Agneta Sjödin. Adeln har sina privilegier och bekväma borgar, men ansvarar också för att vpplåta härar med soldater närhelst kvngen önskar sig ett litet härjningståg. Ett answarsfvllt vppdrag som kräwer att Ovt of office-reply inte är inkopplath medan adelsmannen tar igen sig på Maldiwerna. Adeln har sin plats i statlig administration och i triwsamma förläningar ute i landeth och måste för det allmänna bästa kwarstanna på sin plats. Och borgarna, de bor i städerna och idkar handel och hantwerk. Hvr skulle det annars se uth? På samma sätth förhåller deth sig med bönderna, de håller giwethwis till vte på landeth, där de bedriwer production aw liwsmedel, med eller vtan trälar som priswärd arbetskraft. Det kan inte nog betonas hur wiktigth deth är att de ganska pungent luktande bönderna, hur rika och mäktigha de än är, håller sig på sina platser ute i spenaten. Wilka skvlle annars answara för att rotfrvkter dras vpp vr marken?

Just deth senaste, thetta att bönderna håller sig på sina platser ute i grönskan, werkar deth i bland wara si och så med nv föhr tijden.

Gycklargrvppen har vppmärksammaths på att ett hemligth ordenssällskap aw bönder faktiskth existerar här, mitt i Stockholm, så att säga innanför tullarna. Wi trodde först inte på det, eller antogh att det war några mindre bemedlade andrasorteringens gårdsägare som irrat sig bort från det sedwanliga bonnläppsstråket mellan Wallmans salonger, Hötorget och Tre Remmare.

Men så war deth icke, wisade det sig. Efterforskningar wisade att thet existerar factiskth ett hemligt sällskap aw bönder innanför Stockholms tullar och de ägnar sig absoluth inte åt att brvka jord. De kallar sig STUREPLANSCENTERN och anförs aw en Frederick de Federley. I klädstil imiterar han och hans hejdvkar unga adelsmän, så kallade brats, eller ibland så har de faktiskt tagit efter den gamle Nya Ekonomin-predikanten Kjell A Nordström (se bilden! flintisen med fvnky biznez-brillor!).

Wad dessa innerstadsbönder gör på Stvreplan, detta Stockholms svar på Sodom och Gomorra, deth har wi ingen aning om, men wi gissar på att de smider ränker i dvnkla hörn på osmakligth inredda krogar. Tydligt är att de har bitit sig fast på en plats där de ingeth har att göra! Ty är man medlem aw sällskapet Centerpartiet - hur Stvreplansvppklätt det än må wara - så är man man ju företrädare för lantbrvkarskrået och därmed kollektiwanslvten till bondeståndet. Och bönder, de skall jv hålla sig på landsbygden, deth är själwa poängen med bönder. Staden befolkas och skall enbart befolkas aw människor vr adelns, prästernas och borgarnas ständer samt ståndslöst slödder som arbetar i den så kallade servicesectorn.

Gycklargrvppen wäktar ståndssamhälleths fvndament, men också Stockholms stad. Det war anledningen till att wi så starkt tog ställning i frågan om de så kallde biltullarna. En stad skall ha murar och tullar för att hålla bilburna dårar från Täby borta från gatorna. Deth är sjvkt wiktigth att folk wet sin plats, att skomakaren bliwer wid sin läst och tillwerkar ännv ett par Nike Air Max istället för att "förwerkliga sig siälw" någonannanstans. På exact samma sätt förhåller deth sig med folk från böndernas stånd. För samhälleths skvll är det wiktigth att de håller sig på sin plats - gör de inte det kan det bli pinsamt, förwirrande och samhällsfarligth.

Bönder och andra centerpartister hör helt enkelt hemma på landsbygden. Där kan de i salig lycka jaga wargar, dra vpp rowor vr marken och fylla i blanketter för att tigga ännv mer pengar från EU. Men sådanth finns ingen plats för här i Stockholm. Wi stockholmare ägnar oss åt handel, hantwerk och statligh förwaltningh. Här pratar wi inte på dialect. Här håller wi på Bajen och inte på GIF Svndswall. Här har wi helt enkelth inte sina leriga fötter och rötter i någon bördigth dinkelfält. Bönder i stadsmiljö är kanske ett roligt tankeexperiment, lite som en liderlig abbot i ett nunnekloster, men ingenting som kan sägas generera nytta i werkliga sammanhang. War sak på sin plats! I Stockholm är man helt inte bonde. Bönder i Stockholm, deth är lite som protestanter i Vatikanen eller muselmanska korsriddare - en omöjlighet. Stvreplanscentern är därför högst orealistisk och måste därför snarast återföras till den plats den härstammar från - förmodligen ett sämre vtskänkningsställe i en dyster by på den swenska landsbygden där evrotechnon ekar mellan granar och visthusbodar.Andra bloggar om: , , ,

4 Comments:

Anonymous David W said...

Du har som vanligt rätt i allt men med ett fruktansvärt undantag. Vi håller ICKE på bajen i Stockholm. Det finns inget som skänker sådana självklara associationer till svedjebruk, gödsel, och flegmatiskt tvåskifte som Bajen.
Är det inte bekant att det slaffsiga pöbelpatrask som ikläder sig den heraldiskt mycket tveksamma grönvita kombinationen på sina hosor och baretter är nyligen inflyttade backstugesittare, kolmilare, och gårdvarar från de djupaste mårdar och kärr. Hör du inte hur de bräker och inte ett ord klingande tyska kan de. Härom året förde dessa fjäderfästinkande bajenlurkar in en av de mest hedniska svedjebrukarritualer innanför de stolta stadsmurarna; den så kallade speedwayen. Det skulle inte förvåna mig om den vämjeliga stureplancentern som du så förtjänstfullt beskrivit ses hängandes över de gärdgårdar som omgärdar detta spektakel iklädda grönvita struthättor.
Trä Stadens stenar kring halsen på dem och låt skarnvaktarna köra ut dem ur Söder port säger jag och många med mig.
I Stockholm håller vi på Djurgården.

9:59 AM  
Anonymous Lars Anders Johansson said...

Är inte demokrati och Sodomi snarast förknippat med de grekiska stadsstaterna? I Romarriket hade man visserligen republik, men något sådant som den romerska demokratin har väl ingen hört talas om?

David w: Om man i Stockholm håller på djyrgården - hur kommer det sig att så oerhört många fler Stockholmare väljer att gå på Gnagets matcher?

11:24 AM  
Anonymous David W said...

Hör geekus alertus dåna från storkyrkan och svartbrödernas klockor.
Vad är du för en simpel räv och fåglafängare som först skall skriva bättre folk på näsan och sedan komma och snattra om något pestsmittande halvsamiskt lag och blanda in hederliga stockholmare i dina skamliga fantasier. Nä du, det blir tretton ave Maria och fasta i tretton dar för det där.

9:04 PM  
Anonymous m said...

David W är icke dum, han hafva blott otur när han tänker. Härvidlag ägnar han sig åt det klassiska misstaget projicering, när han skamlöst orerar om "gödsel", "bräkande" och "fjäderfästinkande". Var, om inte på det lantliga rekreationsområdet Djurgården, trängs bönder och trälar sida vid sida med boskap af alla det slag? En odalman från Djurgården känns igen på sin otvättade, af ister bakåtkammade frisyr, sina nästan hädiskt tunna skor och sitt okultiverade brölande - som kommer sig av att ha kreatur som allena umgänge dag som natt.

Inkvisitionen bör söka fastställa att detta umgänge håller sig inom lagens ramar. Att dela spilta med sin get må vara af nöd och tvång under vinterns kalla månader (i brist på järnkaminer), ehuru det sägs i salongerna att Djurgårdare, i lönndom om natten, låter sig inledas i illavarslande frestelser. Det är inte sunt, på min ära. Inte sunt. Hugg händerna av dem! Låtom dem bruka sin jord med fötterna!

Post Scriptum: Lars Anders Johanssons rysliga hädelse att räkna den obetydliga tattarbyn Sohl-na som en del af det kungliga Stockholmia förtjänar intet annat än ett flammande bål.

11:13 AM  

Post a Comment

<< Home