~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Sunday, September 24, 2006

Gycklargrvppen anslvter sig till Myspace

Strax efter att Janne Gradwall skaffade sig en sida på Myspace, så giorde ock Gycklargrvppen så

Saturday, September 23, 2006

Mvsica Lögardagiensis

Schelmish - Ring of Fire

Friday, September 22, 2006

... och så några fagra vngmöer

For Those Abovt to Medeltidsrock — We Salvte thee

Thursday, September 21, 2006

Albertvs Pictor IV-ever!

Wednesday, September 20, 2006

Ogvdaktig modern iconografi: Den röda räwen som sätter på jordklotet

Wänligasth notera: Följande bloggpost innehåller rvnda ord och beskrifwningarh och kätterska tankeexperiment som kan wärka stötande på ett svnt medeltida och oförstört sinne!Begrvnda bilden owan. En skrämmande ikon, inte sant?

Nv har de hedniska kättarna i Netscapes borg werkligen vtmanat allt wad god sed, good smak och svnd werklighetsvppfattning heter. Det här är ingenting annat än kätteri och pornografi!

För wad föreställer Firefox-ikonen om inte en räw som knvllar en klotförmad wärld?

Det ser jv alla. Och detta är mücketh allwarligth. För det första så är alla bilder aw könsvmgänge direkt motbjvdande och syndiga. Om bilden sedan föreställer ett djvr, låt ware ett Aesopskt fabeldjvr, som idkar könsvmgänge med hela wärlden, så är det ännv så mycket mer ondskefvllt. Lite tidelag kan wäl kanske accepteras i ett medeltida informationssamhälle, men inte om det är djvret som så att säga är aktivt och i synnerhet inte om wärlden, med alla dess kontinenter och invwånare så att säga är på "the receiving end". Men det wärsta aw allth är nog ändå att Netscapes ikonmålare HAR AWBILDAT WÅR JORD SOM ETT KLOT! Kriminellt och i allra högsta grad kätterskt, eftersom den allsmäktiga katolska kyrkan wid ett flertal tillfällen har fastslagit att jorden är platt. Det enda som saknas nv är att den globformade jorden som får sig en påsättning av den röda räwen också wisar sig cirkvlera rvnt solen, då skvlle domedagsbasvnen ljvda och allt helfwete braka lös!

Nv måste någon omedelbart författa en bannbvlla och sätta brännjärnen på wärmning nere i inkvisitionens fvnkiga källare! Wi kan inte acceptera att ett wärldsledande mjvkwarvföretag skymfar Wår Herre och den goda smaken så här!

Andra bloggar om: , , , , , , , ...

Tuesday, September 19, 2006

En fvndering om de nya hvshållsnära träljobben

Eric Läspe et Halte tog sig ikke in i riksdagen för att på den democratisca wägen störta det parlamentariska pöbelwäldet. En vppretad bondehär med högafflar och wässade pålar hade vermütlichen warit mer framgångsrikth. I skam öwer den förnedrande walförlvsten sörjde han på Siätte Tvnnan i gamla staden och sedan dess har hann ej wisat sig mer.

Istället för Eric Läspe et Halte wann en simpel borgare från vtanför stadsmvrarna. Ock skrämmande nog har wissa aw hans hejdvkar meddelath att några vägtvllar ej kommer tas i brvk. Gycklargrvppens drömmar om stadsmvrar tycks förbli jvst drömmar. Ack!

Allth detta är beklagkligth, menn i nvlägeth är det bara atth gilla läget och anpassa sig. Wi går mot mörka tider aw frihandel och sedernas förfall som inte ens Göran Hägglvnd kan giöra något åth.

Själw fvnderar iagh på om iagh ändå inte ska dra nytta aw detta awdrag för hvshållsnära trältjänster som mycketh snart kommer att införas aw Borgaralliansen.

A man needs a maid, som barden Neil Young skaldade, det kan icke förnekas.

Och det kan bli aw nytta inte bara för mig, vtan för fler.

Deth är nämligen såå, att när bittidabvlletinen Dagens Nyheter till slvt lyckades heja fram Borgerskapsalliansen till walseger, så smög samtidigth en wiss Torbiörn Larsson in i DN-borgen. Wad Torbiörn ämnar att göra är att låta piskan wina övwer redaktionerna och sparka vt de hvndratals öwertaliga dönickar som frodas där. Som iagh ser det, så ligger den politiska redaktionen, den så kallade ledareredaktionen, mücketh pyrt till. De har den nv, efter att å borgaralliansens wägnar ha ropat "mission accomplished", den odiscvtablet lättaste arbetsbördan, med absolvt absolvt ingenting att giöra de närmsta tre-fyra åren. De äro graft vndersysselsatta, för att vttrycka det encelt. Och Torbiörn, en hvshållsam man, vppskatta eij de som inte vtför ett gott dagswerke i sina anletes swett. Så ledareredaktionen skola wara de första som lämna DN-borgen. Wilket gör att dessa wandra vt i arbetslöshetens mörker för att tigga på gator och torg och drabbas aw de arbetslöshetsallmosor som Borgerskapsalliansen ämnar att skära ned ganska så rejält. Kanske kommer de att lida aw detta - eller så förbarmar iagh mig och anställer en eller flera aw dem som hvshållsnära trälar i mitt slott! Som de siälwa har skriwit på ledaresidan alldeles nyligen: "Thet finnes ingeth skamligt i att vtföra tjänster åt andra människor, inte ens i hemmen". Iagh kan inte vtläsa detta på annath sätt än att de kommer att vtföra ett mücket godt wärv.

Det hela är mycket förmåneligth nv när iagh tänker på det. Det så kallade hjonawdraget gör att iagh har råd att betala åtminstone en aw dem i vita, beskattade penningar! Så nv fvnderar iagh om jag ska wälja den finlemmade och ädle ynglingen Petrvs Wolodarski, som förmodligen städar mycket energisct och dessvtom med sina smala armar kommer åt där ingen annan gör så, eller ska iagh anställa Hanne Kjöller som werkar wara ett rejält frventimmer som inte skvlle skämts för sig på det glada 1200-taleth? Eller kanske den kraftfvlle Niklas Ekdahl? Wem skvlle ni wälja som städ-, twätt och matlagningshjon i ert herresäte?

Andra bloggar om: , , , , ...

Monday, September 18, 2006

Det gisslades bättre förrSäga whad mann will om den moderna tiden och alla dess datorer, empe III-spelare och otvktsfilmer, men nog fasen war mänskorna närmare warandra förr i tiden? Det fanns liksom en gemenskap och sammanhållning som har förswvnnith. Man brydde sig, tog hand om warandra, och gisslade warandras rüggar på ett warmth och människonära sätth. Inte för att wi will tacka nej till beräkningsmaskiner och wäwen, men wisst saknar man en rejäl piskning iblandh.

Saturday, September 16, 2006

Fästningen på medborgarplatsen

Sist aw alla i hela stan nåddes äwen iagh om ryktet att Debaser öppnat ett nytt källarhål, eller rättare sagth en hel fästning aw rökmvsic, på Medborgarplatsen uppå Söder Malm.

Namnet medborgarplatsen skall dock tas med en skäppa salt, då det inte alls är bara borgarståndet som håller till där, vtan snarare till största andel wanliga ståndslösa (i både samhällelig rang och i indiekorrekt impotent mening) och almoseförsörjda trashankar som bälgar bärs långt in på småtimmarna.

Hvr som hälst - på Debasers medborgarplatsbefästning fanns mycket litet aw den där medeltida tortyrkällarcharmen som det flödar öwer så myckt aw i vnderjorden där mellan Slvssen och Gamla (egentliga) Staden.

En än mer oroande sak med Nova Debaser är att de wäktare som förr höll fortet på Medborgarplatsen, när fästningen war känd som Schloß Waxegård, werkar ha förswvnnith. Ja, faktiskt. När iagh inträdde på nya Debaser så war där ingen triwsam 1200-talsatmosfär aw wåld och hot och maktfvllkomlighet, ingen som twingade mig hänga in manteln i garderobem, absolvt ingen beslvtsamhet alls när thet giällde att hålla porten och mota vt barbarhorderna på torget! I stället war där idel leenden och hiälpsamhet och en skrämmande awsaknad aw hårda tag. Thet är inget annath än scandal. Iagh sätter inte min fot på slottet wid Medborgarplathsen igen förrän en sådan här är införskaffad till garderoben:

Erik Läspe och Haltes valblogg op. VII: Ett sista delthagande i pöbelwäldet kan ock awslvta det


I morgon bittida är thet dags. Leta vpp er lokala röstningskällare, träd in och lägg er röst i vrnan. Thet är den sista medwerkan i pöbelwäldet iagh ber aw er, en akt som syfta till att sätta stopp för hela den awskywärda parlamentariska democratin. Ni kommer alla få syndernas förlåtelse för er nödwändiga missgärning i morgon. En röst på Erik Läspe et Halte är en röst på den sanna konservativismen.

Post Scriptvm: Ni måste hänga aw er rvstningar ock wapen innan ni går in i röstningskammaren. Ännv en smvtsig eftergift till pöbelstyreth.

Andra bloggar om: , , , , ...

Friday, September 15, 2006

Wi måste stoppa avto-eroticen nv!

Den framtida wärldens faror! Själwbefläckelse! We oss! Wi måste skynda för att stoppa denna avto-erotica innan Gvd straffar oss alla!

Wednesday, September 13, 2006

Sexv DödarNu äro det så gott som befvisat, det vi på Gycklargrvppen så länge varnat för. Kärleken är ingen lek, det är ett spel med döden! Åtminstone om man tillåter sig onämnbara perversiteter och andra dödssynder. Som alltid är avhållsamhet allra bäst, så länge det inte röra sig om strikt barnalstring eller förlustelser under häradståg i Herrens namn (då dessa annars fördömliga handlingar ibland kan vara nödvändiga för styrkornas moral).

Det är som den allsmäktige förkunnat:
Om en kroppsdel eller lem förleder dig, hugg av den!

(I värsta fall verkar han ju i och för sig själv ta hand om den sakven!)


Andra bloggar om: , , ,

Sunday, September 10, 2006

Erik Läspe och Haltes Walblogg op. VI: Åldringhswården


Andra bloggar om: , , , ...

Erik Läspe och Haltes Walblogg op. V: Arbeteths low


Ledsen för skriwfelet. Det ska jv giwetwis stå "Medeltidens Nyheter" där vppe på walgobelängen. Men nv är den redan broderad. Ack!


Andra bloggar om: , , , ...

Wednesday, September 06, 2006

Erik Läspe och Haltes valblogg op. IV: Hackareskandalen når sitt slut

Nog aer thet slarwigth att Sigge-Sigge är det enkla lösenordhet som öppnar porten till kammaren för hemliga docvment. Ikke destoo mindre är thet för obehörijga ett öwertramp atth nyttija thet. När Vlwskoog har ylat klart om Leijongateaffairen så kommer dock thän som inträngt i Erik Läspe och Haltes I.st class-BBS dvngeon att få sitt, enlight svnd och rättwis medelthida tradition. Ett partii besegrat, åtherstår nv enbarth sex partier att nedkämpa på wägen till tronen.

Andra bloggar om: , , , ...

Tuesday, September 05, 2006

Medeltida sadomasochism
Allt, verkligen allt, var lite tjusigare förr.