~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, July 03, 2007

Gvdi trogna kiämpar grvndar ett partij?


Medth thåårar i ögona hafer Gycklargrvppen länge besetth thät kristdämonkrathiska partijeths förfall.

"Werkelijgen", frågar retorisct minnesstarka läsare af Gycklargrvppen, som kiänna thill wår, Gycklaregrvppens, critischa instaellnyngh thill dä extramprotesthanthiska frimicklare som dominaera Kristdemokrathiska partyeth. "Thässa mänskor äär jv långth ifrån goda katoliker, thät är jv någoth såsom ni, Gycklargrvppen, ofta hafer påpecath", må nij läsare inwända.

Så sant, så sant, swara wij. Förwijsso äär kristdaemokratherna en abyss af chinosklädda pingstisar som lyssna på thän wijtaste af fvnk oc gospel och dricka kaffe på söndagarna och faestha vtan wijn och rökelse, thät kann jv icke förnejkas. Men throths thätta haffer christhdaemocratherna warit thät ända svnth Gvdstrogna och någorlvnda medelthida af alla partyer ij thän haelwethisca farce wij kiänna som thän Swänska rijkspolitican. Dä haar helth enkelth warith thät minsth saemstha alternatifet. Maen thä hafer tappath sijn egg. Å sistone warith myckjet slarwyjga maed prioritaeringarna och framstått som wanliga småsthadsmoderater som gnaella på skatter och bensinpriser. Ja, iställeth föör att kiämpa för allmän morgonbön i wååra skolor och inskaenktha möjlighether thill abort så har kristdemokraterena på sistone walt att kiämpa mot små och owijkthiga drakar såsom fastighetsskatt och bensinskatt. Känns lijte mer Bo Lvndgren än förswaar af thän rättan tro.

Doch blefv Gycklargrvppens tårar af ledsma oc beswijkelse över kristdemokraterna idag förbytta thill thårar af lyckja, när thätta pvblicerades i chronica Dagen:
Vid kristdemokraternas riksting förra veckan gick Göran Hägglund segrande ur abortstriden. Motståndarna krossades av partistyrelsen. Men missnöjet växer och planerna på ett nytt parti är redan långt gångna.
– Någon måste stå för de ofödda barnens rätt och det måste finnas ett parti som står för det, säger Per Kronlid, en av frontfigurerna.
[...] Partiet, som ännu inte fått något namn, kommer att bygga på kristen värdegrund och ha sin utgångspunkt i Bibeln.
- Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus, något som Kd tidigare gjorde, men som vi upplever att de rört sig bort ifrån. Vi vill föra en politik som är frukten av bön och Guds vilja, säger Joseph Christenson, som också ingår i nätverket [...]

Allthså ... WOWZA! "Vår politik ska bygga på den Heliga skriften och Jesus Kristus"! Now we're talkynge! Thät synes oss medelthidswänner vppå Gycklargrvppen atth thät snarth kan finnas aetth partij ij landeth som icke skvlle hafva skiämths för sig vti thän ljuvaste mörka medelthid! Jaepp, wi hafer änteligen ett partij att ty oss thill! Och låt oss bedja för att jvst Per Kronlid är thän som kommer att leda prtyeth, ty han är thill yrketh bibelöfersätthare, och wem kan egienthligen Gvds ord baettre än en sådan?
Ock glädjiande äär att thätta innebäär att wij, bloggarskrifarna vppå Gycklargrvppen, snarth kan bli politiska gräsenrotsbloggare som hejar fram wååra politisca färgier thill att ta makten och genomdrifa en novi mundi ordo (new world order) föör Svecia, lijkt hvrv andra politisca läktarclowner och andra bloggskrålande cheerleaders har hejath fram sitt system- coh värderingsskifte!

Wind i koggens segel, wåra wänner! Ett wäldeligth Wäldeligth inthraesse i mediae föör thät nya fvndamenthalistpartijeth. Måhända kann thänna fagerth brunlila wäg leda ända thill rijksdagen så att motioner om etth teokratiskt statsskick, vtökad missionswärksambhet gjenom korståg och sedesamt dammode åter kan skrifas och röstas fram? Wi fåår hoppas vppå thät.

Andra bloggar om: , , , , ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home