~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, December 29, 2006

Kung Blogge Eklvnd af Bloggwärldsbloggens stora bloggenkät

Kvng Blogge, son aw den rikskända kanslihvshögerns främste grovarbetare Klas Eklvnd (känd för den häxlikt flytande riksdalern), ropar vt i bloggosfärens mörker efter swar. Och eftersom wi, Gycklargrvppen, inte will att Kvng Blogge skall känna sig ensam och därför skriwa ännv en roman så wäljer wi, Gycklargrvppen, att swara. Här följer så Gycklargrvppens swar på den bloggenkät som Sigge initierat i dagarna.

1. Hur länge har du bloggat?
Sedan slaget wiidh Gestilren, A.D. 1210.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut, en månad innan du själv började blogga?
De sågo vt såsom medlemmar vr den innersta kretsen aw KTH:s mjöddrickareförening Valhall, dessa assemblerkvnniga män som kan dricka en flaska öl med både mvn och stiärt. Eller så trodde wi att de såg vth som Fredrik Virtanen på den tiden då han ännv icke vpptäckt Montignac-bantningen. Wi trodde också att wissa kvinnliga modebloggare war ett slags warelser som bestod aw bål, armar och ben, men ei hvwvd, eftersom de ofta awbildade sig siälwa vtan jvst hvwvd.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?
Den i själen medeltida windrickarbloggen Stockholm Cru.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?
Di känns som sanningsenliga wittnesmål om hvr allt war bättre förr. Wi är stolta öwer dem. Särskilt för wår remix awh LCD Souvndsystems gästabudsstomper "Losing my edge".
Ährligen thalat så besitter wåra, Gycklargrvppens, första bloggposter en en tyngd som endast kan öwerträffas aw Njals saga, Beowvlf och det aw Heliga Birgitta postade och frankerade vppenbarelsebrev som outade Kvng Magnvs Smek Eriksson som ghay.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet, som läsare?
Noll, då wi fortfarande söker efter en wetting medeltida matblogg som predikar dinkelwetets evangelium på ett lika slagkraftigt sätt som hvur Kinky Afro predikar om vikten aw stora rvmpor samt syrad fisk.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?
Deth wet wi inte riktigt.

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.
Ah, deth mååste blijwa den ständigt koleriske och aw skiägg stvbbige persern Ali Esbati, en man som står för en massa politiska och pöbelbaserade ogvdakthigheter som gör att wi sanna gyckelfeodalister ständigth måste sowa med sängfacklan tänd. Men Esbati giöör deth på ett så frejdigt och lvstfyllth sätth att wi icke kan slvta läsa. Thet är likt ett gift, kanske deth gift ni i framtiden kallar för Crack, som motsvarades i vår tid aw innedrogen saffran. Den lvst med wilken den stridslystne jvnker Esbati slaktar nyliberaler, förortsmoderater och så kallade neo-cons (som i wåra högst ärkekonservativa ögon icke är det minsta bakåtsträvande, då de förespråkar oreglerad handel som icke styrs av tysk-baltiska förbvndeth aw hansestäder!!!) är så smittande och elegant att han, trots sina samhällsfarliga och kätterska åsikter till trots, för ewijgtjh kommer att finnas i wår ringbrynjeliknande länklista. (Ali, om dv läser deth här, kan dv fixa en kran som kan förse oss på Gycklargrvppen med saffran, sidentyger och sumak från närmre orienten?)


8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.
Geoffrey Chaucer.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?
När de inte jonglerar med facklor och jagar protestanterna ner i sjön så ger de oss sitt bifall.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?
Jäpp.

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?
Wi outar ständigt wårt innersta gienom Gycklargrvppens blogg. Bland annath vppwisar wi offentlight wad wi så atth säiga "går igång på".


12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.
Wi bloggar sällan om wad wi har på oss för dagen.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?
Narcissism lönar sig inte i längden.


14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?
Wi har till exempel lärt oss att många clowner är aktiva inom bloggareskrået, och wij haver lärth oss att dessa människor är jvst clowner genom deras bloggar.

15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen?
Sådana tönthar är wij icke.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?
Japp. Betänk exemplet med den ständigth vtskrattade norrköpingspilten Erik Svansbo, som så ofta åker på däng i kommentarsfältet och vtskrattas aw den bloggläsande allmänheten. Men för den stora massan lär bloggandeth wara en tämlighen harmlös form aw icke-erotisk mastvrbation med ord.


17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?

Än så länge har de framtidha mänskorna wisath sig sällsamth vsla på att flagellera oss med skriwna ord.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?
Nej.

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?
Swårt att blogga med gåspenna.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?
Wilken fråga! Wi har inte förändrat oss de senaste 800 åren, så warför skvlle wi göra deth nv?

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?
Deth har talats mycketh om hvr pöbeln wunnith ett storth inflytande öwer såwääl statsskick och medier, det kallas wisst för demokrati. Deth är något mycketh skadligth, en vtweckling i wilken, bloggarna har en wiss del, och den måste stoppas. Gärna med religiös repression samt bepansrat kavalleri.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?

Många skamliga förslag.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?
Många skamliga förslag.

Andra bloggar om: , , , , ...

2 Comments:

Anonymous Johan said...

Sådana tönthar är wij icke.

För att inte tala om det ogudaktigt protestantiskt slarviga sätt, på vilket nutidens människor låtit sitt tal förfalla, och som säkerligen skulle vålla olyckliga kommunikationsproblem då de skulle misslyckas med att uppfatta riktig svenska.

//JJ

1:36 AM  
Anonymous Anonymouse said...

I Octobris kiöpte iagh een modärn Berekningsapparat talandes med Wäfven. Iagh har med denna spridit en sådan myckenhet af Dyngha i eghna og andras Bloghar at Gvd mig stoppath borde.

8:26 PM  

Post a Comment

<< Home