~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, December 12, 2006

Biskop i blåhswäder

Ett skremmande whittnesmål, om det äro sanningh, når oss från Engerland via bullhetinen Observer.
Ärefvördige biskop Butler af South Park riskerar sitt ämbete sedan han enligt uppgift full som en ahlika bruthit sig sjelf in i ett åkdon, kastat barnleksaker härse och tvärse, tappat sitt heligha kors och sitt kalenderpergament samt därpå trillath ned i rahnnstenen. Mitt under spektaklet skall denne Broder Tucks ättling äfven, när några rediga riddhare försökt inkvirehra hwem han vare, hava förklarat "Iagh är biskopen af South Park. Dhetta äro whad iagh giör", innan han förswann i natthen.
Hwi på Gycklargrvppen tager förghivet att ärefvördige biskop Butler blifvit missthagen för annan, af dryckjom okontrollerbar persona; att han alls icke hwar "full som en ahlika" utan under gudhomlig åverkan; eller åtminsthone att han hwar felciterad, för detta är sannerlighen inte hwad biskopar "giör".
I afton ber hwi extra för hwår broder.

3 Comments:

Anonymous Björn said...

Iagh noterar föhr öhvrigt en reduction i antalet skriftställare på denna tafla. Har de öfriga ställarna av skrifter blifvit jämmerligen skafvotterade? Någoht man kan hoppas att denna avfählling från den sanna kyrkahn som i beskrifver ofvan skola med hast blifva?

10:02 PM  
Anonymous Hansan ruhlar phett said...

Nå, nog bordhe väl en biskop få taga sigh ett hiern eller två. Kan sålvnda behöfvas efter att dagh ut och dagh in vårdat allehanda förtappade sjelar bortåt den westerliga öhn.

11:18 PM  
Blogger Caesar Colonii said...

Deth tycks mig nästan som om Biskopen har tagit lärdom aw prästens åkande lilla kråka? Men Bishop Butler of South Park skall inte bekymras! Ett litet avlatsbrev och han kan kwarstanna på sitt ämbete!

9:08 AM  

Post a Comment

<< Home